Trafiksanering på Stampevej – lad nu fornuften råde!

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

Der har i forbindelse med en påtænkt trafiksanering af Grønnegade, Agiltevej og Stampevej været afholdt to borgermøder, hvor der har været mulighed for at fremsætte og diskutere løsninger på de trafikproblemer, der er på de nævnte veje.

I det forslag, der på mødet i Miljø- og Planlægningsudvalget den 26. juni blev fremlagt og godkendt til viderebehandling i Økonomiudvalget, er der i visse tilfælde taget hensyn til nogle af de løsninger, som blev fremsat af borgerne, medens andre løsningsforslag er blevet negligeret.

Vi har som beboere på Ringvej på begge borgermøder fremsat et stærkt ønske om, at den indsnævring, der ligger klods op af den østlige udkørsel fra Ringvej, helst nedlægges og erstattes af en hævet, farvet overflade som foreslået ved Bakkehusene. Dette ønske er begrundet i de dårlige oversigtsforhold, der er i forhold til den trafik, der kommer fra vest, når man samtidig skal forholde sig til den trafik, der måske nærmer sig indsnævringen fra øst. Det bør også tilføjes, at når man kommer fra øst og skal svinge til venstre ned ad Ringvej lige efter indsnævringen, kan der let opstå misforståelser, om tegngivning betyder, at man skal svinge til venstre eller blot ønsker at komme først gennem indsnævringen. Ydermere munder udkørslen fra Stenhavegård samt stien ned til hele Breelte-bebyggelsen ud i samme område. Alt i alt et vigtigt krydsningspunkt på lige fod med Bakkehusene.

Disse forhold og de deraf følgende forslag/ønsker fra os lokale borgere er totalt tilsidesat i den løsning, der nu er indstillet til godkendelse i Økonomiudvalget, og det vidner i min optik om mangel på indsigt i og accept af de lokale forhold.

Derimod har man valgt at udnævne området ved Stenhavevej (som er lukket ud mod Stampevej) som et væsentligt krydsningsområde, og det indstilles at nedlægge indsnævringen og erstatte den med et bump.

At dette skulle være et mere væsentligt krydsningsområde end det ovennævnte (Ringvej, Stenhavegård og sti til Breelte-området tilsat dårlige oversigtsforhold), fatter jeg simpelthen ikke logikken i. Et af argumenterne er, at det vil være mere sikkert, når skolebørn skal krydse Stampevej for via Stenhavevej at få adgang til fodgængerovergangen på Bloustrødvej, men hvorfor skulle børnene vælge at krydse to trafikerede veje, når de i stedet kan blive på det sydlige fortov og fortsætte på denne side af vejen forbi Stampedammen og så krydse ind på skolen på denne meget mindre befærde del af Stampevej? I den sammenhæng bør det nævnes, at Bloustrødvej slet ikke indgår som en del af denne trafiksaneringsplan, hvilke bl.a. betyder, at det er tilladt at køre 50km/t!

Man foreslår samtidig, at der på Stampevej ydermere indføres "2 minus 1"-løsning samt en hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Bortset fra at det virker som en meget dårlig cocktail sammen med indsnævringer (på Stumpedyssevej er denne type afstribning udelukkende kombineret med lange bump), forstår jeg simpelthen ikke, at man på den ene side argumenterer for, at det ikke kan anbefales at indføre "2 minus 1" på Agiltevej pga. dårlige oversigtsforhold, men at det er okay på Stampevej desuagtet, at oversigtsforholdene her er ringere. Dette kan ved selvsyn konstateres ved en simpel sammenligning af vejforløbet.

Jeg bør for god ordens skyld også nævne, at det i Agiltevej-delen af løsningen anføres, at de indsnævringer, der i dag er på Agiltevej, kun har en meget begrænset effekt på hastigheden pga. den relativt lave trafikmængde på Agiltevej. Da dette forhold også gør sig gældende for Stampevej, er der ikke nogen begrundelse for at opretholde de indsnævringer, der i dag er på Stampevej.

Mit barnebarn på ni år sagde forleden dag til mig: "Bedstefar, man skal tro på det og aldrig give op", så jeg appellerer endnu engang til at lade fornuften og de faktiske forhold råde, og at såvel de folkevalgte som forvaltningen reviderer det forslag, der ligger for Stampevejsdelen af trafiksaneringen.

Den optimale løsning må være:

– Hastighedsbegrænsning på 40 km/t, som i den østlige ende skal flyttes, så den starter før fodgængerovergangen på Bloustrødvej

– Væk med de eksisterende indsnævringer og erstat dem med pudebump

– At der ved de tre vigtige krydsningspunkter ved henholdsvis Bakkehusene, Ringvej/Stenhavegård og Stenhavevej etableres hævede, røde flader

Jeg håber, at mit barnebarn får ret!