Svar til Erik Wilms om spildevand

Vibeke Peschardt (B), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Rudersdal, skriver:

Rudersdal leder alt sit rensede spildevand udenom Furesøen. Det er en vigtig pointe når man taler nødoverløb fra renseanlæg. De sker som regel kun ved ekstrem regn. Til daglig pumpes spildevandet i renset stand til via Mølleåen til Øresund.

Og Bistrup renseanlæg lever til punkt og prikke op til statens udlederkrav – de såkaldte kravværdier – om hvor meget kvælstof og fosfor der må sendes ud i søer, åer og vandløb.

2007 gav uhørte mængder af regn i Danmark. Mange kommuner havde svære problemer på grund af oversvømmelser af hele boligområder – og til Furesøen havde vi 21 overløb af opspædet spildevand. Det er dobbelt så mange som tilladt.

Men efter min mening slet ikke i nærheden af at være årsag til at Farum Søbad har mistet sit blå flag. Det blå flag handler nemlig ikke kun om vandmiljø men om mange andre ting.

Alligevel skal vi i Rudersdal løse problemet med nødoverløbene fra Bistrup. Det er vi gang med som Birkerød kommune også var det.

Der er afsat penge til bygningen af et nyt regnvandsbassin der kommer til at indgå i en langsigtet plan for Bistrup kloakopland. Et nyt pumpe og styresystem for Bistrup renseanlæg er også i støbeskeen.

Alle kommuner omkring Furesøen har over en periode fra år 1900 og frem til i dag medvirket til Furesøens forurening – og alle kommuner har derfor et medansvar for genopretningen af søen. Vi tager vores del.

Teknik og Miljøudvalget er bekendt med Naturfredningsforeningens indsigelser til spildevandsplanen. Jeg synes det er positivt at borgere og foreninger på den måde engagerer sig i genopretning af Furesøens miljøbalance.

Ved juletid i år får vi Miljøcenter Roskildes vurdering af hvad de enkelte kommuner rundt om Furesøen får af forpligtelser overfor vandmiljøet i søen. Det ser jeg frem til. Vi har frem til 2015 hvor de nye vandplaner skal være ført ud i livet.