Solrød skal stramme op

Solrød: BDO Kommunernes revision har gennemgået årsberetningen for Solrød Kommune i 2008, og her opfordres Solrød Kommune at holde godt øje med økonomien fremover.

Revisionen af Solrøds årsberetning 2008 viser, at kommunen overordnet har en god økonomistyringen, men også halter bagefter

"Det er revisionens vurdering, at der fortsat skal være stor fokus på kommunens økonomistyring samt driftsbudgettering. Endvidere er det revisionens vurdering, at der skal foretages en stram politisk prioritering af anlægsinvesteringer, således at beløbsmæssigt væsentlige anlægsarbejder ikke igangsættes uden der er sikret den fornødne likviditet hertil. Det er derfor fortsat nødvendigt, at kommunen fortsætter den tætte økonomiske styring for at fastholde en fornuftig økonomi", lyder det i revisionens konklusion.

Her bliver der også gjort opmærksom på, at der i Solrød Kommune ikke er nedskrevne regler på en del af ledelsesområdet.

"Vi henstiller, at der snarest foretages den fornødne implementering for udførelse og dokumentation for udført ledelsestilsyn", anbefaler revisionen, der også påpeger, at selvom regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl, så var der alligevel et stort antal konti, der ikke var afstemte, da kommunen overgav det til revision:

"Vi skal derfor henstille, at der snarest foretages endelig afstemning og berigtigelser af de berørte konti. Vi skal endvidere henstille, at der fremover er særlig fokus på, at der løbende foretages afstemning af balancekonti, samt at alle væsentlige konti foreligger afstemt og dokumenteret forinden regnskabets overgivelse til revision", lyder opfordringen fra Kommunernes Revision.

Solrød kommune er dog i gang med at "rydde op" i regnskabet, og forklarer, at unøjagtighederne blandt andet skyldes en vanskelig opstart af et nyt styresystem til økonomiske data.

"Der er henover forår og sommer 2009 igangsat en gennemgang af balancen med henblik på afstemning og dokumentation af samtlige balancekonti, og samtidig en løbende procedure som skal sikre fremtidig fokus", lyder svaret fra administrationen.