Sådan ser forliget ud

Budgetforliget i Allerød i sin helhed

Foto: Michael Braunstein

Budgetforliget i Allerød Byråd mellem samtlige partier er ledsaget af en tekst, som Allerød Nyt her bringer i sin helhed:

Budgetforlig for 2010-2013 i Allerød Kommune mellem følgende partier i Allerød Byråd: Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Blovstrød-Listen og Lokallisten.

Allerød Kommune står – som de fleste af landets øvrige kommuner – i en vanskelig økonomisk situation grundet en kombination af stigende udgifter og stagnerende skatteindtægter.

Dette budgetforlig reducerer driftsbudgettet med knap 27 mio. kr. i 2010. Det svarer til 2,3 pct. af kommunens driftsbudget. Derved overholder kommunen også økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen.

Byrådet har bestræbt sig på at finde besparelser, der dæmper de seneste års kraftige udgiftsstigninger på ældreområdet og special- og handicapområdet. Yderligere analyser skal de kommende år medvirke til identificere nye måder, hvorpå et ordentligt serviceniveau kan opretholdes – samtidig med kommunen har en robust og bæredygtig økonomi.

På kommunens dagtilbud reduceres normeringen, så der passes flere børn i de samme institutioner (merindskrivning). Byrådet foretrækker denne løsning, frem for at samtlige institutioner får vanskeligere ved at bemande stuerne i ydertimerne som følge af en lavere generel normering. Besparelsen udgør 2,7 mio. kr.

Byrådet ønsker at undgå en kraftig stigning på vuggestuetaksten. Derfor udsætter byrådet madordningen i børneinstitutioner til 2011. Taksterne forbliver dermed uændrede i 2010.

I henhold til aftalen mellem Regeringen og KL ønsker byrådet at fastfryse udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde. Det giver en besparelse på 4,5 mio. kr.

Det konsultative team på dagtilbudsområdet nedlægges.

På ældreområdet ændres visitationen til hjemmehjælp, sygepleje og genoptræning, så der opnås en besparelse på 1 mio. kr. årligt ud af et samlet budget på ca. 100 mio. kr. Fokus i denne ændring er, at kommunens svageste borgere fortsat får en faglig og menneskelig forsvarlig pleje. Udgangspunktet i dag er et højt serviceniveau, hvorfor byrådet vurderer, at der er rum til at reducere på forsvarlig vis. Ændringen skal ses i sammenhæng med, at byrådet forventer, at der frem mod år 2013 skal tilføres 20 mio. kr. yderligere årligt til kommunens ældrepleje, fordi flere borgere får behov for hjemmehjælp med mere.

Herudover reduceres antallet af valgfrie menuer i pensionisternes madordninger. Besparelsen udgør 0,5 mio. kr.

Skolernes svømmeundervisning begrænses, så der fremover alene er svømmeundervisning i enten 3. eller 4. klasse. Besparelsen er på 0,3 mio. kr.

Børn der skal begynde i 4. klasse efter ferien tilbydes pasning i SFO i sommerferien.

Forvaltningen iværksætter arbejdet med Allerød Service i overensstemmelse med den analyse, som byrådet fik forelagt på budgetseminaret. Besparelser forudsættes at ske med 1 mio. kr. årligt fra 2012.

Aftalen med Mungo Park Bureau erstattes af en pulje på 0,2 mio. kr. til kulturfremmende aktiviteter og formål – fastlagt af fagudvalget. Besparelsen er på 0,3 mio. kr.

Byrådets udvalgspuljer reduceres med 2 mio. kr. Fordelingen af den resterende 1 mio. kr. mellem udvalgene fastlægges af byrådet – og anvendes til at understøtte udvalgenes politikudvikling og fastlæggelse af mål mm. Puljemidlerne kan også anvendes i forbindelse med analysearbejder.

Kommunens personalepolitiske pulje reduceres med 500.000 kr. til 1,6 mio. kr.

I forlængelse af kommuneaftalen med regeringen skal kommunernes administrative opgaver minimeres. Det skal give en samlet besparelse på 5 mio. kr. med fuld effekt i 2013 – bl.a. gennem afbureaukratisering, regelforenkling og færre administrative byrder i de kommunale virksomheder.

I 2010 og frem til 2013 spares der derfor nye 1,25 mio. kr. årligt på kommunens administration.

Den samlede besparelse på Forvaltningens lønbudget udgør 3,25 mio. kr. i 2010. I forlængelse heraf fortsætter Forvaltningen arbejdet med at udvikle og fremtidssikre Forvaltningens funktioner, jf. kommissoriet for Forvaltningen 2020, som byrådet iværksatte med budgetaftalen for 2009.

Også budgetlægningen for 2011 indebærer store udfordringer. Det stiller grundlæggende krav om at nytænke og prioritere kommunens økonomi og udgiftsposter.

Forligspartierne beder derfor allerede nu Forvaltningen iværksætte følgende konkrete analyser til behandling i 2010 med henblik på at opnå besparelser på 30 mio. kr. i 2011:

– Byrådet ønsker hverken at øge klassekvotienten til mere end de nuværende 26 elever eller at skære i timetallet. I stedet vil byrådet opnå besparelser gennem strukturelle ændringer på skoleområdet. Byrådet ønsker at undersøge rationalet i at sammenlægge skoledistrikterne i Lillerød (Skovvang/Lillerød og Engholm/Ravnsholt), så der kan opnås en mere bæredygtig klassedannelse på tværs af distrikter og skoler. Alle bygninger opretholdes. Besparelsespotentialet er 8,4 mio. kr. årligt som følge af 12 færre klasser.

– På skoleområdet skal det også analyseres, hvordan man gennem en styrkelse af normalområdet kan reducere udgifterne til specialområdet, fx ved brug af undervisningsassistenter.

– På det specialiserede socialområde skal der gennemføres en revisitering af ydelserne.

– Det skal undersøges om ungdomsskolen og ungdomsklubberne med fordel kan organiseres på en ny måde.

– Byrådet ønsker belyst, om det nuværende samlede ressourceforbrug på dagtilbud og specialområdet kan fordeles på en anden måde, så ressourcerne anvendes bedre i begge grupper.

– Udgifterne til driften af buslinjerne i Allerød Kommune er steget kraftigt siden kommunen overtog ansvaret med kommunalreformen. Det er utilfredsstillende og byrådet ønsker en højere grad af styring og effektivitet på dette område. Der skal derfor foretages en analyse af kommunens muligheder og udfordringer.

– Den automatiske taxameter/mængderegulering omlægges, hvor det er muligt. I første omgang udarbejder Forvaltningen et overblik over samtlige taxameterområder og oplæg til, hvordan budgetterne fremover kan styres.

– Arbejdet med at realisere besparelser gennem centrale indkøbsaftaler fortsætter. I den forbindelse skal der kortlægges nye områder, hvor sådanne gevinster kan hentes.

– Tilsvarende skal mulighederne kortlægges for hvor byrådet må og kan øge brugerbetaling/ yde mindre tilskud.

Også de kommende år er der behov for grundige analyser og nytænkning for at opnå de nødvendige besparelser og effektiviseringer, så kommunens kerneområder ikke skal reduceres unødigt.

Byrådet anbefaler på den baggrund, at det nyvalgte byråd allerede i begyndelsen af 2010 påbegynder arbejdet med at tilpasse budgettet til de kommende års udfordringer og indtægter. I den forbindelse foreslås en gennemgang af samtlige kommunale kan- og skal-ydelser med henblik på dels at forberede budgetforhandlingerne for 2011 dels at fremlægge materiale til brug for en overordnet prioritering af kommunens driftsområder.

En særlig udfordring for kommunens økonomistyring de kommende år består i at realisere en metode, hvormed der kan lægges et forsvarligt loft over udgifterne til det specialiserede socialområde for børn og voksne.

Byrådet finder, at det er nødvendigt at prioritere mellem de kommende års anlægsprojekter, da de skal finansieres af de løbende skatteindtægter og overskud på driften. Der budgetteres ikke med salg af jord eller bygninger.

Partierne er endvidere enige om at opnå en maksimal udnyttelse af tilskudsmidlerne i regeringens Kvalitetsfond.

Samtidig er der enighed om, at projekterne først igangsættes, når der er vished for pengene er "i kassen" og udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning er fornuftig, dvs. ikke kommer under ca. 45 mio. kr.

På den baggrund er partierne enige om denne fire-årige aftale for følgende anlægsinvesteringer:

– Plejeboliger på Poppelvej og inventar (12 mio. kr. fordelt på 2010-2012)

– Genoptræningsfaciliteter (25 mio. kr. fordelt på 2010-2012)

– Administrationslokaler til Sundhed & Omsorg (20 mio. kr. fordelt på 2010-2012)

– Køkkenfaciliteter udvides på Engholm (9 mio. kr. i 2010)

– Klubhus på Møllemose Idrætsanlæg (23,5 mio. kr. fordelt på 2010-2011)

– Ny selvbetjeningsløsning på biblioteket (1 mio. kr. i 2010)

– Ombygning af Grøftekanten (2 mio. kr. i 2010)

– Renovering af tandklinikker (1,2 mio. kr. i 2011)

– Færdiggørelse af M. D. Madsensvej (2 mio. kr. i 2013)

– Pulje til vejprojekter (9 mio. kr. fordelt på 2010-2013), trafiksikkerhed ved Lynge Skole prioriteres først

– Cykelsti ved Kirkeltevej (2,4 mio. kr. i 2010)

– Cykelsti ved Sandholmgaardsvej (6 mio. kr. i 2013)

– Vandkvalitet i svømmehaller (7,2 mio. kr. i 2010-2011)

– Elektroniske tavler til skoler (1,5 mio. kr. i 2010)

– Udbygning af kulturområdet (20 mio. kr. i 2012-2013)

– Amtsvej, trafiksikkerhed (1,5 mio. kr. i 2012)

– Ombygning på børneområdet som følge af ny struktur (9 mio. fordelt på 2011-2013)

– Klimaplan/ energiinvesteringer (5 mio. kr. i 2013)