Renere spildevand

42 ud af 46 renseanlæg i Frederiksborg Amt renser spildevandet i overensstemmelse med amtets krav. Det viser en opgørelse fra Frederiksborg Amt

FR. AMT: – Set over hele året fungerer de fleste kommunale renseanlæg i Frederiksborg Amt rigtig godt. Det vand, der bliver ledt ud i åer og vandløb fra renseanlæggene, er for størstedelen blevet renset så godt, at det uden problemer kan indgå i det biologiske kredsløb. Vi ser dog en uheldig tendens i antallet af forureninger, som udgør en akut fare for dyr og planter i den sø eller det vandløb, der modtager spildevandet, siger Udvalgsformand for Teknik og Miljø Philip Heimbürger (O).

I 2005 var der 11 akutte forureninger, mod seks i år 2004.

– Det er svært helt at undgå de akutte forureninger, men vores mål er at skride ind så hurtigt, at vi undgår omfattende skadevirkninger. Blandt de knap så heldige tilfælde var der i 2005 en meget slem akut forurening ved Lynge renseanlæg, hvor spildevandsbassinerne blev overfyldt på grund af kraftige regnskyl. Det betød, at urenset spildevand blev ledt direkte ud i Græse Å med efterfølgende iltsvind og fiskedød til følge. I langt de fleste tilfælde når det heldigvis aldrig så vidt, siger sektionsleder Hanne Stensen Christensen.

Overskridelse af øjeblikskravene opdages typisk ved, at hvert renseanlæg 6-24 gange årligt tager prøver af det udledte spildevand, som så undersøges på et laboratorium. Laboratoriet sender resultaterne af prøverne direkte til amtet. Hvis der er uregelmæssigheder sender amtet en henstilling til den pågældende kommune, som med det samme retter op på fejlene.

De fire renseanlæg, som ikke lever op til årskravene i 2005 modtager en henstilling eller en indskærpelse fra amtet om at rette op på fejlene. i Lokalavisens dækningsområde fungerer alle rensningsanlæg upåklageligt.

Fra 1. januar 2007 overgår tilsynet med de kommunale renseanlæg til det nye statslige miljøcenter i Roskilde.