Nivås nye skyline

Af Carsten Petersen, Grundejerforeningen Skovparken i Nivå:

I december 2005 besluttede byrådet på baggrund af en offentlig høring at afvise grundejerens forslag om seksetagers byggeri. Den endelige lokalplan LP 78 tillader byggeri i tre etager på nær to punkthuse i fire etager. Det vil være muligt at bygge ca. 32.000 m2 etageareal svarende til 300 boliger.

Grundejeren – MT Højgaard – fremsender i 2011 et nyt forsalg til bebyggelse med punkthuse i seks og syv etager. Hvad er baggrunden for at ønske en ny plan for området?

Kommunen indkaldte til borgermøde 22/03 2011, hvor borgerne for første gang kunne orientere sig om projektet. Det var svært på borgermødet at vurdere projektet. Det er helt nødvendigt bl.a. at se nogle tegninger/visualiseringer, så man kan bedømme indvirkningen på området.

I den godkendte lokalplan LP 78 fra 2005 lægges der vægt på, at den planlagte bebyggelse er inden for kystnærhedszonen på tre km. Administrationen skriver i sin indstilling til udvalget i 2011: "I forhold til Nivå bugt vil den nye bebyggelse ikke føre til en øget påvirkning af kystlandskabet. Kystlandskabet omkring Gl. Strandvej vurderes kun at blive påvirket i begrænset omfang."

Et byggeri i syv etager må forventes at blive ca. 26 m højt. Det kan i klart vejr ses helt fra Sverige.

Lokalplanen skriver om støj fra jernbanen: "Støjbelastningen fra jernbanen er så stor, at specielt den østlige del af arealet ikke kan anvendes til boliger, uden at der foretages en væsentlig reduktion af støjen. Derfor etableres der langs jernbanen en støjafskærmning i form af en beplantet jordvold."

Hvor høj skal en jordvold være, hvis bebyggelsen bliver syv etager høj?

Er det kommunen, der har bedt entreprenøren om at komme med et forslag om byggeri i seks-syv etager? Eller er det entreprenørens idé? Hvis det er entreprenørens idé, hvad er så bevæggrunden?

Det er fra MT Højgaards side oplyst, at deres forslag giver en åben, parkagtig bebyggelse, hvor hovedindtrykket vil være grønne arealer. Det bemærkes, at der i terræn skal anlægges 450 parkeringspladser og gøres plads til at anlægge yderligere 150 parkeringspladser.

I lokalplan LP 78 kan man læse, at "Boligbebyggelsens facader og tag skal fremtræde overvejende i tegl." Nivå er karakteriseret ved relativt lavt byggeri med anvendelse af tegl både i facade og tag. Det giver sammenhæng og harmoni i området. Er der overhovedet en begrundelse for at ændre på det?

Medlemmerne af grundejerforeningen har på sin generalforsamling været enige om, at idéen om at ændre på den kun fem år gamle lokalplan skal trækkes tilbage. Vi ønsker ikke, at Nivå skal omdannes til en miniudgave af Manhattan.