Kamp mod invasive arter fortsætter

NATURPLEJE I efteråret blev tungt maskineri sat ind i kampen mod rynket rose, hyben, bjergfyr og andre invasive plantearter på blandt andet Melby Overdrev, og ifølge Naturstyrelsen er den form for naturpleje ikke slut.

"Udfordringen fra den invasive art rynket rose er stadig betydelig, og indsatsen ventes derfor øget i den kommende periode," fremgår det af Naturstyrelsens forslag til plejeplan for Overdrevet og Tisvilde Hegn, hvor der f.eks. arbejdes på at åbne tilgroede klitarealer, og uønsket bevoksning fjernes for at give plads til naturlig flora og fauna.   

 

På Melby Overdrevs åbne hede foregår det med håndkraft, når 70-100 frivillige deltager i 'Træk et træ' et par gange om året i samarbejde med DN, men der er brug for at udvide indsatsen. LÆS OGSÅ: HALSNÆS I NATURENS 'SUPERLIGA'

"Der er tale om et stort og vigtigt projekt, som har tiltrukket sig positiv opmærksomhed. Det er erfaringen, at indvandringen af bævreasp på hedefladen ikke kan begrænses med mekaniske metoder, hvorfor der planlægges græsning i områder, hvor bævreaspen er under indvandring. Af hensyn til insektlivet ønskes græsningen begrænset i tid og/eller rum, idet græssende dyr ofte vil spise de urter, som gavner insekterne," hedder det i plejeplanen, hvor der lægges op til at sætte græssende dyr ind i kampen mod invasive arter, men flere steder skal der også laves kontrollerede afbrændinger for at få lyngen til at brede sig på heden. Projekt Arresø Naturstyrelsen har også lavet udspil om naturpleje omkring Arresø, hvor forskellige tiltag har sikret renere vand, og samtidig er artsrigdommen øget de seneste årtier med hensyn til både plante- og dyreliv. Naturplejen skal forbedre livsbetingelserne for bl.a. fisk, ørne, høge og bævere.

an