Julianelunds beboere bør klage

Nyt Sundhedshus?
  200514  Foto: Allan Nørregaard
Nyt Sundhedshus? 200514 Foto: Allan Nørregaard

Kirsten Hink, Rungstedvej, 2960 Rungsted Kyst

Debat

Helsingør: Lighed for loven sagde borgmesteren i TV Lorry. Lighed til hvad? At bygninger overholder tilladte mål? Hvis det er det borgmesteren hentydede til, forventer jeg, at kommunen resolut gennemgår ethvert kolonihavehus i kommunens øvrige kolonihaveområder. Flere hundrede huse, som alle er underlagt størrelsesbegrænsninger, hvad enten det er sket i lokalplan eller på anden bindende måde. Og man vil finde overtrædelser. Så skal Julianelund ned i bygningsstørrelse skal de selvfølgelig også, ikke sandt? Eller hvad? Og hvad med hele landets kolonihavehuses størrelser. Lighed for Per som for Poul, eller?

Naturstyrelsens trusselsbrev til kommunen om at ville påklage til Natur – og miljøklagenævnet, hvis kommunen lovligjorde Julianelund, som oprindeligt påtænkt jf. hele processen i 2010, skulle kommunen have overhørt, bl.a. fordi lovliggørelsen var betinget af en fjernelsesklausul, der krævede alt over 19 kvadratmeter fjernet, hvis arealservationen, transportkorridoren skulle i anvendelse til offentlig infrastruktur, så det var ikke transportkorridorens regler, der blev tilsidesat i den planlagte lovliggørelse.

Naturstyrelsen skriver også om bevarelsen af det »åbne land«. Vil Julianelund med 55 lovlige bygninger a 24 kvadratmeter beliggende klods op af byzonen med erhvervsbyggeri og parcehusbyggeri være at anse for såkaldt »åbent land«. Selvfølgelig ikke.

Om det er 24 kvm eller 100 kvm giver ingen forskel. Det er jo ikke et ubebygget område, som man skulle tro Naturstyrelsen har lagt til grund i sit brev til kommunen. Herefter henviser Naturstyrelsen til, at man ikke ønsker sådan bebyggelse i landzone. Herregud, kunne planmyndighederne ikke have sagt det for længst? Det er ikke kun kommunen, der har udvist langvarig passivitet, men også de overordnede planmyndigheder, hvadenten det var Amterne, regionerne eller miljøministeriets styrelser, før og efter strukturreformen.

Det er tvivlsomt om Naturstyrelsen ville få medhold i en klage til Natur-Miljøklagenævnet med de begrundelser, Naturstyrelsen har angivet i trusselsbrevet til kommunen.

Jeg foreslår Julianelunds beboere at påklage nævnte klageskrivelse til den overordnede myndighed, da de har fornøden retlig interesse i en sådan, selvom Naturstyrelsen har sendt trusselsbrevet til kommunen. Der synes i dette brev fra Naturstyrelsen at være begået såvel såkaldte faktiske vildfarelser, som retlige vildfarelser ad beslutningsgrundlaget, og noget sådant kan altid påklages til den overordnede myndighed jf. det såkaldte over- og underforholdsprincip. En klage herom til Miljøministeren er også en forudsætning for at gå videre til Folketingets Ombudsmand.

Alternativt må Julianelund overveje, om trusselsbrevet kan forelægges Natur- miljøklagenævnet jf. fornøden retlig interesse.

Interessant også at læse i FAA, at kommunen har truet byrådet med økonomiske repressalier, hvis man den 23.3.2015 ikke stemte for, som borgmesteren ønskede.

Kommunen skulle have holdt stædigt fast i den lovliggørelses-proces man var i gang med i 2010. Det havde været det juridisk rigtigste alt taget i betragtning. Skovstyrelsen havde jo ingen indvendinger dengang. De få uvæsentlige naboindvendinger kunne kommunen have ignoreret.