Lasse Schøne på landsholdet

Foto: DMITRY KOSTYUKOV