Hvis interesser tilgodeses ved Bytorvsudvidelsen?

På borgermødet den 23. marts fik Byrådets udvidelsesplaner mange kritiske kommentarer med på vejen af de fremmødte borgere. De fremførte synspunkter skulle efter mødet indarbejdes i planerne. To kommuneplantillæg er nu sendt til høring hen over sommeren hvor mange mennesker er bortrejst. Det ligner et ønske om at planerne føres ud i livet uden for megen indblanding fra borgernes side.

Hvis interesser tilgodeses ved denne udvidelse? Hvem er blevet spurgt? Carpens forklarer (Fr. Amtsavis 7.7.) at der har været mange møder samt bl.a. busrundture med erhvervsforeningerne. Ingen kan vel vel være i tvivl om hvem det er han her ensidigt støtter med sin politik.

Hvilke ønsker og krav har byens borgere imidlertid? Bl.a. Demokratisk Forum har tidligere peget på, at behovet for dagligvarebutikker er mere end dækket, hvorimod et underskud på udvalgsvareudbuddet kunne retfærdiggøre en lille udvidelse på dette område. Det begrunder imidlertid efter vores mening ikke en så voldsom udbygning af Bytorvet, så meget mere som en nærbutik på Kaserneområdet vil kunne dække et evt. voksende behov for dagligvarer. Faren for en følgevirkning som butiksdød i Hovedgaden bekymrer mange.

Ønsker vi overhovedet at leve med den voldsomme trafikforøgelse, som bliver resultatet? Carpens ser ikke støj og forurening som et problem ved en udvidelse af Bytorvet (F.A. 4.7.), skønt det i Carl Bro's miljøvurdering fremhæves at "de afledte miljøeffekter er typisk påvirkninger af befolkningen i form af øget støj og luftforurening og øget risiko for uheld." Der gøres også opmærksom på, at der både nord og syd for Bytorvet er boligområder, hvor en forøgelse af trafikken kan medføre en øget miljøbelastning.

"DATEA" vil gerne i jorden i februar/marts 2007" oplyser Farum Avis Weekend. Dette ønske bør ikke imødekommes. En grundig proces hvor alle problemer belyses – og løses – tager længere tid. Borgerne må inddrages som reelle aktører. To borgermøder er ikke ensbetydende med, at man har borgerinddragelse i Farum.

Endelig må Sammenlægningsudvalget for Furesø Kommune inddrages. Der er mindre end et halvt år til det har ansvaret for de sammenlagte kommuner, så hvorfor dette hastværk?