Hukommelsessvigt er ikke administrationens skyld

Under overskriften "Lokaldemokrati skal foregå i lyntempo" bragte Venstrebladet tirsdag den 29. april 2008 en artikel om høringsprocessen i forhold til evaluering af den lokale borgerservice i Holbæk Kommune.

Artiklen forklarede bl.a. følgende: "(¿) Otte dage med en Kristi himmelfartsferie og en weekend. Så lang tid får lokalrådene (lokalfora, red.) i Holbæk Kommune til at afgive deres melding over borgerservice i nærområdet". Dette med direkte henvisning til en netop udsendt 20 siders evalueringsrapport – og med Lokalforum i Hagested og Venstres byrådsgruppe som de tilsyneladende "oprørte" og overraskede afsendere af budskabet om, at dette er alt for kort tid.

Da dette kun udgør en lille del af et længere, åbent og gennemsigtigt forløb, bør fakta omkring hele evalueringsprojektet præciseres:

Den 30. januar 2008 vedtog byrådet at iværksætte "Projekt evaluering af borgerservice". Tidsplanen, som samtidig blev vedtaget, så ud som følger:

Februar 2008: Udpegning af projektgruppe

Marts 2008: Gennemførelse af brugerundersøgelse og forberedelse af høringsrunde

April 2008: Gennemførelse af høringsrunder i lokalfora og blandt medarbejdere

Maj 2008: Forelæggelse for byrådet inklusive høringssvar

Den 12. marts 2008 varsles alle lokalfora med en præcisering af, at høringsmaterialet vil være tilgængeligt, og at høringen forløber i perioden 28. april til 9. maj 2008, og at materialet vil blive udsendt elektronisk.

På marts måneds dialogmøder i de 17 lokalområder og i Holbæk by er fremmødestatistikken i de lokale borgerbetjeninger tilgængelige, og det er muligt at drøfte holdninger til fremtidens borgerbetjening, hvis lokalområdet ønsker det.

28. april 2008 fremsendes høringsmaterialet som varslet til de lokale fora.

Samme dag modtages en mail fra Ugerløse Lokalforum:

"(¿) Det må da være en ualmindelig dårlig vittighed, med høringsfrist til om otte arbejdsdage fra nu. Har man slet ikke fattet, at Lokalforum er frivillige folk, hvor vi selv i evalueringsfasen er blevet lovet fornuftige svartider – så spiller man ud med dette!

Nu må nogle ansvarlige altså sætte tingene på plads – ellers forsvinder lokalfora ud i den blå luft".

Ligeledes samme dag fremsendes følgende svar til det pågældende lokalforum fra én af Holbæk Kommunes lokalforumkonsulenter:

"(¿) Jeg forstår dit synspunkt. Til orientering blev lokalområderne tilbudt at deltage i den arbejdsgruppe, der har forberedt bl.a. evalueringsrapporten, og to lokalområder tog imod tilbuddet. Arbejdsgruppen havde første møde ultimo februar måned, brugerundersøgelsen er gennemført i de første uger af april måned, og nu følger så høringen.

Da arbejdsgruppen tidligt i sit arbejde planlagde høringsperioden, valgte vi at varsle lokalområderne pr. mail. Det skete i starten af marts måned, netop for at give jer lokalt en mulighed for at planlægge udarbejdelsen af lokalt høringssvar.

Det løser ikke din/jeres konkrete udfordring, men forklarer, hvordan vi også her fra administrationen forsøger at få enderne til at mødes".

Den 29. april 2008 rundsendes følgende henvendelse fra Carsten Andersen (V) til Ugerløse Lokalforum, politikere, lokalforumkonsulenter, direktionen og projektlederen:

"Venstres byrådsgruppe drøftede i går (den 28. april 2008, red.) (¿) den meget korte høringsfrist. Der var bred enighed om, at det er beklageligt, at vores administration i kommunen ikke har forstået, at det ikke er rimeligt at sende noget ud til høring i lokalfora med så kort frist.

Det er meget godt, at man i forvejen har varslet, at der kommer noget ud, men det hjælper jo ikke meget, når man har 14 dage til at forholde sig til materialet. For ganske nylig var der samme problematik omkring høring vedr. vores busruter, og nu kommer denne her.

Det må være rimeligt, at høringen forlænges, så lokalfora har ca. en måned at svare i. Dermed har man mulighed for at forholde sig til stoffet og få arrangeret et eller to møder til at drøfte materialet.

Venstres byrådsgruppe skal med andre ord anbefale (for ikke at skrive forlange), at tidsfristen forlænges, så lokalfora har ca. en måned til at svare".

29. april 2008 meddeler projektlederen følgende til alle implicerede aktører:

"(¿) at høringen efter politisk ønske forlænges til 21.05. Det betyder, at sagen først kan komme på byrådsmøde til beslutning i juni. Byrådet vil blive orienteret om projektets status på majmødet".

Summa summarum: Det er tankevækkende, at såvel Venstres byrådsgruppe som to lokale fora (ud over Ugerløse også Hagested, der ytrede sig i den pågældende artikel i Venstrebladet den 29. april 2008), på denne måde bliver overraskede over en procesplan, som er vedtaget helt tilbage i januar 2008, og en konkret høring, som er varslet i marts måned 2008.

Og det er beklageligt, at specielt Venstres byrådsgruppe skyder med skarpt på administrationens folk, der konsekvent har udvist åbenhed omkring hele processen.

Jørn Sørensen, borgmester (R)