Hold fast i visionerne for fremtiden

Borgmester Ole Find Jensens nytårstale ved årsskiftet 2006-2007

Af Ole Find Jensen, borgmester, Frederikssund Kommune

NYTÅR Det er et helt særligt nytår vi set med kommunale øjne fejrer i år, idet kommunalreformens overgangsår nu er afsluttet, og de fire gode "gamle" kommuner bliver til vores fælles kommune Frederikssund .

Nytårsudtalelsernes traditionelle kombination af tilbageblik og fremtidsønsker er derfor præget af denne helt specielle situation, og det er vigtigt at slå fast, at det netop er ved at udnytte de kvaliteter og det særpræg, der har kendetegnet de fire gamle kommuner, i det ny fællesskab, at vi giver den ny kommune den bedst mulige start.

Med overgangsåret afsluttes også et kæmpe omstillingsarbejde, der i skrivende stund betyder, at der foregår et omfattende flyttearbejde for at de mange medarbejdere, der efter nytår får ny arbejdsplads og nye kollegaer. Det har kostet mange kræfter og en ekstraordinær indsats, idet mange både har skullet klare dagligdagen på den gamle arbejdsplads og deltage i udvikling og planlægning af den nye.

En stor tak for den indsats, uden hvilken vi ikke var nået så langt, som vi er.

Selvfølgelig bliver en omstilling i denne størrelsesorden ikke problemfri, og der vil givetvis være ting, der ikke er helt på plads, når vi tager fat i de nye rammer d. 2. januar – nye rammer, ny placering af forvaltningerne, men stadig er de "gamle" rådhuse i brug som administrationscentre med borgerservice, så borgerne i dagligdags spørgsmål kan henvende sig lokalt , ligesom skoler, daginstitutioner og plejehjem ligger, hvor de altid har gjort.

Forude ligger en stor opgave for politikere og medarbejdere, i samspil og dialog med kommunens borgere, for at få dagligdagen i alle kommunale tilbud til at fungere bedst muligt, og for at fastholde kommunen på udviklingssporet og holde fast i mål og visioner for fremtiden.

Det kræver et ordentligt fundament økonomisk og dermed også vilje til at foretage de prioriteringer, der er nødvendige for at skaffe soliditet i de kommunale budgetter, men det kræver også, at der nøje bliver fulgt op på den dagligdag kommunens borgere kommer til at møde og udvises vilje til at foretage ændringer, hvis det er nødvendigt.

Afgørende for udviklingen bliver, at der stadig tages initiativer og foretages langsigtet planlægning, der understøtter kommunens store udviklingspotentiale, som rigtigt udnyttet er det største i hele Hovedstadsregionen.

At der har været stor aktivitet i det forløbne år kan man forvisse sig om ved at se på arealudlæg og byggeri af nye boligområder i både Skibby, Slangerup , Jægerspris og Frederikssund. Flere store anlægsarbejder er igangsat for at sikre, at der er tilstrækkeligt med institutioner til den vækst, der kommer til at præge vores kommune i de kommende år. Den store udvidelse af ældrecenteret i Skibby og næste etape af skolen i Græse Bakkeby er gode eksempler på dette.

En hovedopgave i det kommende år bliver at udarbejde en planstrategi for den ny kommune et arbejde, der skal følges op af en ny kommuneplan. Der er en række velbeliggende boligarealer , som endnu ikke er udnyttet, og planlægningen skal sikre en fornuftig tidsrækkefølge som gør, at den nødvendige kommunale service kan følge med.

En særlig udfordring er at få igangsat arbejdet med en helhedsplan for det store bolig og erhvervsområde ved Store Rørbæk, der med 350 ha er det største i Hovedstadsområdet.

Såvel det økonomiske grundlag som udviklingsstrategien for hele projektet er blevet revurderet , så arbejdet i 2007 kan tilføres ny dynamik.

Planlægningen skal således være i orden , men helt afgørende er det, at infrastrukturen følger med . Motorvej , en bedre fjordforbindelse og en forbedret kollektiv trafik er en forudsætning for udvikling, og selv om vi har både trafiktal og udviklingsmuligheder med os, kræver det stadig argumentation at få disse investeringer til vores område.

Store infrastrukturanlæg er statsopgaver, og i mange egne af landet er der tilsvarende interesser. Det er derfor nødvendigt, at borgere og græsrodsbevægelser i vores område sammen med erhvervsfolk og lokalpolitikere i fællesskab og enighed vedholdende og kraftigt og argumenterer for vores sag.

Efter 9 år som borgmester i Jægerspris vil jeg både på mine egne og på det afgående byråds vegne rette en stor tak til kommunens borgere og de mange samarbejdspartnere, medarbejdere og ildsjæle , som har gjort årene spændende og berigende. – en tak jeg med glæde udvider til borgere, politikere, erhvervs- og foreningsliv i de fire sammenlægningskommuner for en engageret indsats i 2006.

Med ønsket om et rigtig glædeligt nytår.

Venlig hilsen

Ole Find Jensen