Gone with the wind – møller og kanal

Brigitta V. Rick, SF i Gentofte

I et læserindlæg den 10. maj spørger Mogens Clausen, om SF støtter ?skadevolderen København/By & havn? og mener hermed Nordhavnsprojektet. Han spørger på baggrund af mit læserindlæg ?Svar på mange spørgsmål om Nordhavnsprojektet? den 18. april.

I mit indlæg ønskede jeg at få luget ud i nogle af de forkerte oplysninger og påstande, som tidligere var bragt, ved at svare på dem. Og det vil jeg gerne gøre igen over for Mogens Clausen.

Lov 551 om Metroselskabet og Arealudviklingsselskabet af 6. juni 2007 er vedtaget, og L 162, som er under behandling i Folketinget i øjeblikket, vedrører containerterminalen + en høfde ud for Hellerup Havn og ikke mindst forhindring af opsætning af vindmøller.

Uanset om man kan lide projektet eller ej, så er faktum, at det ikke er til afstemning og dermed heller ikke noget, man kan støtte/stemme om. Det, der skal stemmes om, er L 162, og i en Betænkning fra 28. april om L 162 vil man kunne se, at alle partier stemmer for forslaget – med undtagelse af Enhedslisten, som undlader, fordi de mener, at der burde have været udarbejdet en masterplan for Nordhavn.

I samme betænkning kan man læse, at S og SF støtter lovforslaget, men er uenige i den del af lovforslaget, der afskærer Københavns Kommune fra at etablere vindmøller på område III. Såfremt Københavns Kommune fastholder eller på et senere tidspunkt fremsætter ønske om opstilling af vindmøller i det pågældende område, vil S og SF arbejde for at ændre loven, så ansvaret gives tilbage til kommunen.

SF i Gentofte adskiller sig ikke fra SF i København eller SF i Folketinget. Det er stærkt kritisabelt, at Københavns Kommune forhindres i at opsætte fire vindmøller på det areal, der var tiltænkt til formålet.

Vedrørende en kanal til roere inden etablering af en containerterminal, så kan man desværre læse af transportministerens svar 20. april på spørgsmål 9 og 10 til L 162, stillet af SF, at det ikke bliver til noget. Så med mindre en eller anden kan udvirke mirakler, så bliver L 162 vedtaget uden en kanal og uden vindmøller.

Vedrørende tang, badevandskvaliteten, kystarealet fra Hellerup til Charlottenlund m.m, så kan jeg godt forstå, at man er bekymret. Men det er ikke hensigtsmæssigt efter min mening at fremstille et skrækscenarie om fremtidige tang- og badevandsproblemer, som er udokumenteret, som Kirsten Olrik gør. Hun er fagperson, men DHI – som er en international forsknings- og rådgivningsinstitution inden for vand, miljø og sundhed – er altså kommet frem til nogle andre resultater end Kirsten Olrik. Det kan man læse i VVM om badevand (april 2010), som jeg omtalte i april-indlægget, og VVM om kystudvikling ved Hellerup Strand (august 2009) – begge udarbejdet af DHI.