Gør Mortenstrupgård til formidlingscenter

KRONIK:Slå en fredning af Usserød Ådal sammen med etablering af et formidlingscenter på Mortenstrupgård, skriver ugens kronikør,som opfordrer politikerne i det nedsatte udvalg til at lade sig inspirere af det formidlingscenter, Lejre Museum har åbnet

Af Allan Just Møller

DET ER GLÆDELIGT, at Hørsholm Kommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening har indstillet Usserød Ådal til fredning, et areal på 64 hektar strækkende sig fra Slotsmarken mod syd og til Stampen mod nord med Mortenstrupgård midt i dette område.Mortenstrupgård er dog ikke bygningsfredet, men klassificeret med høj bevaringsværdig i Hørsholm Kommuneatlas fra år 2000, og som senere er yderlig bekræftet af en bygningsundersøgelse i 2006, udført af Hørsholm Egns Museum i samarbejde med Nationalmuseet.DET FREDEDE OMRÅDE af Usserød Ådal er kun en del af hele ådalen, som er et unikt kulturmiljø langs Usserød Å fra Sjælsø via Nive Å til Øresund."Kulturmiljøbegrebet kan defineres som afgrænsede lokaliteter, der vidner om menneskers virke". Men landskab og naturområder med genslyngningen af Usserød Å, græssende køer samt dyrelivet er også en vigtig del af oplevelsesmulighederne.Kulturmiljøet langs Usserød Å er en afspejlning af kulturhistorien fra stenalderen til i dag. Men der er sikkert mange i vor og tilstødende kommuner, der ikke er bevidste om, hvilke store kulturhistoriske og naturmæssige værdier, der findes her i deres eget område.SOM BIDRAG TIL forståelse af kulturmiljøet kan jeg efterfølgende nævne en række eksempler: Arkæologiske fund fra stenalder, bronzealder og jernalder. Vandmøller langs åerne. Usserød Å og Nive Å leverede en konstant vandstrøm fra Sjælsø til Øresund. Og dette dannede grundlag for anlæggelse af vandmøller gennem opstemning af vandet for at danne tilstrækkeligt fald ved hver mølle. På denne baggrund opstod der en "industriens vugge" med Stampen, Den Militære Klædefabrik, Usserød Mølle og Brønsholmdal Klædefabrik ved tilløb fra Donse Å og Nive Mølle ved tilløb til Nive Å. Torpegårde med landbrug opstod i landskabet vest for Usserød Å, hvoraf flere stadig eksisterer som blandt andet Agilte, Mortenstrup, St. Svenstrup, St. Hvedehave og Breelte.EFTER AT USSERØD Å har gennemgået en omfattende naturgenopretning ved en genslyngning af åen samt anlæggelse af naturstier, er det nu muligt let at færdes langs Usserød Å og Nive Å. Oplevelsesmulighederne af naturen og kulturmiljøet er derved øget.Hørsholm Egns Museum udarbejdede i 2003-04 i samarbejde med daværende Frederiksborg Amt rapporten 'Formidlingsprojektet Usserød Å-Nive Å'. I projektet fremhæves, at hvis man integrerer natur- og kulturhistorisk formidling i et så varieret område som Usserød Å og Nive Å repræsenterer, kan det resultere i en meget stor bredde af formidlingstilbud.Formidlingsprojektet er en meget grundig gennemgang af formidlingstemaer, formidlingsformer, målgrupper og meget andet. Det er en væsentlig målsætning for projektet, at formidlingen tilbydes et meget bredt udsnit af befolkningen, såvel lokale som ikke-lokale.I BLADET 'By og Land' fra december 2003 blev jeg opmærksom på en artikel om den bevaringsværdige firelængede gård Hestebjerggård placeret midt i et af landets fornemste kulturmiljøområder, Gl. Lejre-området.De involverede parter havde besluttet at indrette gården som et kulturmiljø-formidlingscenter for at sikre og udbygge de kulturhistoriske, landskabelige og formidlingsmæssige interesser. Dette fandt jeg vil være en oplagt idé til anvendelse af Mortenstrupgård.Formidlingscentret Hestebjerggård, Lejre Museum, åbnede i september 2005 efter en nænsom restaurering. Og efter at have besøgt gården i november 2007 fik man både ud- og indvendig en bygningsmæssig oplevelse foruden et indtryk af udstillingens opbygning over diverse emner samt undervisningstilbud m.m.TIL SLUT VIL jeg opfordre kommunerne til at støtte og sammen med den nedsatte arbejdsgruppe finde en løsning, så Mortenstrupgård kan bevares og anvendes på en fornuftig måde.At sælge gården vil eftertiden begræde.