God trivsel i plejecentrene

Et stort flertal af beboere og medarbejdere i Rudersdals plejecentre er godt tilfredse med de forhold, de bor og arbejder under. Det viser en tilfredshedsundersøgelse, der lige er blevet offentliggjort. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Jens Bruhn

"Det er naturligvis meget opmuntrende, at både beboere, pårørende og medarbejdere langt overvejende er tilfredse," siger Jens Bruhn (A). "Men for mig at se er det lige så vigtigt, at vi får udpeget de områder, hvor tilfredsheden er lavest – for det giver os et fingerpeg om, hvor vi skal sætte særligt ind i de kommende år. Vi har jo det mål, at både beboere og pårørende skal opleve en høj grad af trivsel. Og det er selvsagt også meget vigtigt, at medarbejderne trives på jobbet, da rekruttering og fastholdelse er en af vores allervigtigste opgaver i en tid, hvor det er meget svært at finde kvalificeret personale til ældreområdet."

Trivselsundersøgelsen har for beboernes vedkommende foregået som samtaler med godt halvdelen af de i alt 474 beboere i kommunens plejecentre. For de pårørendes og medarbejdernes vedkommende har der været gennemført spørgeskemaundersøgelser.

Beboerne

Det fremgår af samtalerne, at over 90 procent af beboerne er godt eller meget godt tilfredse med deres liv i plejecentret. Især er de glade for den personlige pleje, de modtager, og de føler generelt, at de har en tryg tilværelse præget af ro og overblik i hverdagen. De er også positive, hvad angår forplejningen – mad og drikke.

Derimod er tilfredsheden ikke så høj hvad angår det sociale samvær, især med de andre beboere og med tilbud om hyggestunder. Her udtrykker lige over 60 procent af beboerne sig positivt, hvilket er den laveste score i undersøgelsen.

De pårørende

Et stort flertal af de pårørende er ligeledes tilfredse, dog er scoren ikke helt så høj som hos beboerne: Knap 80 procent, giver udtryk for, at de generelt set er godt eller meget godt tilfredse. Hvad angår de enkelte tilbud og aktiviteter er der kun på få punkter væsentlige afvigelser mellem de pårørendes og beboernes vurderinger.

Medarbejderne

Svarene på spørgeskemaerne fra medarbejderne er også overvejende positive: Langt de fleste finder, at de har et passende ansvar, at de spiller godt sammen med deres ledere, og at de har et velfungerende samarbejde med såvel kolleger som beboere og pårørende. Ligeledes oplever et stort flertal, at de har medindflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet, og næsten 90 procent møder altid eller for det meste glade op på arbejdspladsen.

Dog er der 15 procent, der savner personlige og faglige udviklingsmuligheder, og hver fjerde medarbejder finder det fysiske og / eller det psykiske arbejdsmiljø belastende. Den psykiske belastning gælder især det personale, der arbejder med demente beboere.

Kommende initiativer

"Undersøgelsen giver os nogle rigtig gode muligheder for at prioritere vores indsats i de kommende år," fastslår Jens Bruhn. "

Jeg vil i den forbindelse fremhæve vigtigheden af det sundheds- og trivselsprojekt, der netop er igangsat på ældreområdet. Tallene for medarbejdertilfredsheden viser, at der er nogle problemer med hensyn til arbejdsmiljøet, som vi skal fokusere på for at fastholde vores personale, og det er netop dem, projektet handler om. Jeg er derfor grundlæggende optimistisk, hvad angår vores muligheder for at styrke ældreområdet som en attraktiv arbejdsplads."

"Nu bliver resultaterne forelagt beboere, pårørende og medarbejdere midt i april. Derefter vil vi i samarbejde med brugerråd, pårørenderåd og medarbejdere gå i gang med at følge op på undersøgelsens resultater. Samtidig vil vi bearbejde dem, så de kan indgå i vores sundheds- og trivselsprojekt, og derigennem styrke ældreområdet som en attraktiv arbejdsplads," slutter han.