Forkert at reducere antallet af byrådsmedlemmer

Der kom noget uventet pludselig en debat om at reducere i antallet af byrådsmedlemmer for den næste periode.

SF's byrådsmedlem Herluf Forchhammer blev fejlagtigt citeret for at tilslutte sig nævnte synspunkt. Han har selv her i avisen afvist dette.

SF Odsherred har drøftet emnet på et partiforeningsmøde, og der skal ikke være nogen tvivl. SF vil modsætte sig at reducere antallet af byrådsmedlemmer i Odsherred Kommune. Hvis der kan samles et flertal herfor, vil vi som i sidste periode stemme for at udvide antallet til 29. Jeg skal kort fremføre vores hovedargumenter herfor.

1: I forhold til de tre gamle kommuner er antallet af byråds-/kommunalbestyrelsesmedlemmer allerede reduceret fra de 53 og ned til 25. Det betyder, at afstanden fra den enkelte borger til en folkevalgt er blevet betydeligt længere. For os er demokrati betinget af en løbende og tæt dialog i lokalsamfundet. Dette fordrer en vis nærhed mellem borgere og folkevalgte. Specielt når det angår den kommunale del.

2: Vi mener, at alle betydelige holdninger i et lokalsamfund skal kunne fremlægges i byrådet. Hvis den reelle spærregrænse for at få et byrådsmedlem kommer over 4 procent, så risikerer vi, at store dele af lokalbefolkningen ikke føler sig repræsenteret i byrådet. Der er jo klart andre partidannelser end Venstre og Socialdemokratiet i lokalområdet. Det skal også være muligt for en lokalliste at kunne fremføre sine holdninger, hvis disse har en rimelig genklang i befolkningen.

3: Det har været fremført, at der kunne opnås en besparelse på 1.000.000 kr. ved at reducere antallet fra 25 til 19 og dermed også hæve "spærregrænsen" til 5,3 procent. Det er jo en sandhed, som ikke er helt indlysende. Vederlaget for et byrådsmedlem med en udvalgsplads er vel omkring 80.000 kr. årligt. Seks af dem beløber sig herved til 480.000 kr., altså højest det halve. Hvor mange udvalg og "relativt dyre udvalgsformænd", et byråd finder nødvendigt, behøver ikke at afhænge af, hvor mange medlemmer et byråd har. I forhold til demokrati-tabet, og i øvrigt også til de besparelsesopgaver, der ligger forude, så er en fastsættelse af antallet af udvalg en diskussion, hvis baggrund ikke har noget med økonomi at gøre, men som kun kan tjene helt andre politiske formål.

4: Endelig ved jeg af erfaring, at to i en byrådsgruppe giver meget mere indblik og handlekraft end det dobbelte af en. Det giver en gevinst at kunne dele ansvar og overblik med en partifælle i byrådet. Når man sidder alene, er man ofte henvist til en unuanceret og mere stejl holdning, end når man har kunnet vende det med en fælle, man er tryg ved. Dette gælder også for en SF'er, selvom vi jo traditionelt har arbejdet tæt sammen med de medlemmer, som specielt er kommunalpolitisk interesserede, og derfor danner en baggrundsgruppe, som i det daglige giver en uvurderlig støtte.

Arne Mikkelsen

Bispevej 16

Nykøbing Sj

formand for

SF Odsherred