Finanslov: Flere opholdstilladelser skal inddrages

Personer fra Afghanistan, Etiopien, Nigeria, Pakistan og Sydsudan risikerer at få inddraget opholdstilladelse.

FAKTA: Finanslov styrker grænsekontrol med millioner

Regeringen og Dansk Folkeparti øger med finansloven for 2018 den midlertidige grænsekontrol, som blev indført 4. januar 2016:

* Der etableres kontrolbokse ved grænseovergangene i Frøslev, Padborg, Kruså, Rødby Havn og Gedser samt overdækning af kontrolområderne i Rødby Havn. Det afsættes der 1,1 millioner kroner til i 2018 og 1,4 millioner kroner årligt til fra 2019 til 2021.

* Ved de øvrige 10 grænseovergange udføres kontrollen af sektorpatruljer, som i uniformerede patruljebiler skal gennemføre stikprøvekontroller. De suppleres efter behov af særlige indsatser som betjente i civile køretøjer, overvågning fra luften og patruljefartøj fra flåden.

* Der etableres fastmonteret automatisk nummerplade-skannere ved samtlige 13 grænseovergangssteder ved den dansk-tyske-grænse, der kan passeres i køretøjer.

* En pulje på 10 millioner kroner i 2018 målrettes politiets indsats ved de grænseovergange, der ikke er døgnbemandet. Pengene kan eksempelvis gå til patruljering og udstyr.

* En pulje på 10 millioner kroner årligt fra 2018 og frem går til politiets kriminalitetsbekæmpende indsats i de grænsenære områder.

* En reserve på 95 millioner kroner i 2018 afsættes til merudgifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne.

* Der afsættes også 90 millioner kroner årligt fra 2018 og frem til en styrket indsats ved Danmarks ydre Schengen-grænser.

Kilder: Finanslov 2018.

FAKTA: Her er finanslovsaftalens hovedpunkter

Regeringen og Dansk Folkeparti er fredag aften blevet enige om næste års finanslov.

Her er hovedpunkterne i aftalen:

* Der er afsat i alt cirka 4,7 milliarder kroner til bedre sundhed og ældrepleje i perioden 2018-21.

På sundhedsområdet bliver der afsat cirka 2,0 milliarder kroner til blandt andet frit valg i forhold til genoptræning, og fra 2019 en ekstra akutlægehelikopter til udkantsområderne.

Der bliver afsat 2,7 milliarder kroner om året til en bedre bemanding på plejehjem, mere frit valg, så ældre blandt andet selv kan vælge madordning, og mere fokus på at sikre ældre en værdig død.

* Der sikres et yderligere meroptag på i alt 300 politistuderende i 2018 og 2019, hårdere straffe for grov vold og indbrud, skærpet indsats mod bande- og ungdomskriminalitet.

* Reetablering af rytterisektion i dansk politi.

* Der sættes penge af til udvidet motorvej over Vestfyn, hastighedsopgraderinger på landeveje og motorveje, lavere takster over Storebæltsbroen.

* Styrket grænsekontrol.

* Skatten på fri telefon fjernes.

* Kvalitetspulje til erhvervsuddannelserne på 170 millioner kroner.

* En permanent boligjobordning.

* Udligningsskatten på indtægter fra pensionsopsparing fjernes.

Kilde: Finansministeriet.

Regeringen og Dansk Folkeparti lægger op til at sende markant flere flygtninge tilbage til deres hjemlande. Det fremgår af aftalen om finansloven.

Parterne fortsætter mandag forhandlinger om en særskilt udlændingeaftale. Men allerede i fredagens aftale om finansloven fremgår det, at flere skal sendes ud af Danmark.

– Vi skal dæmme op for tilstrømningen til Danmark. Det vil i den forbindelse have stor værdi, at Danmark er kendt for, at vi har viljen og evnen til at agere hurtigt og effektivt, når muligheden for inddragelse af opholdstilladelser og efterfølgende hjemrejse opstår.

– Det kan sende et signal til migranter og andre om ikke at rejse til Danmark, hedder det i aftalen om finansloven.

Den blev fredag aften indgået efter et kort møde i Finansministeriet.

Af aftalen fremgår det, at det især er personer fra Afghanistan, Etiopien, Nigeria, Pakistan og Sydsudan, der risikerer at få inddraget deres opholdstilladelse.

– Det er vigtigt at sende et klart signal til flygtninge og andre udlændinge med behov for beskyttelse om, at man – så længe man har tidsbegrænset opholdstilladelse – skal være indstillet på at vende hjem, når behovet for beskyttelse ophører.

– Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker derfor at afsætte yderligere ressourcer til at styrke den nuværende indsats med at indhente baggrundsoplysninger om udlændinges hjemlande.

– Det skal bidrage til at sikre, at udlændingemyndighederne har de fornødne oplysninger i forbindelse med sager om inddragelse/nægtelse af forlængelse af tidsbegrænsede opholdstilladelser, hedder det i aftalen.

Her lægger parterne samtidig op til at slå langt hårdere ned på asylansøgere, der snyder i ansøgningsprocessen eller på anden måde begår "svig".

– Vi skal sikre, at udlændingen ikke modtager beskyttelse i Danmark på et forkert grundlag. Og hvis en flygtning har fået asyl på baggrund af svig, skal opholdstilladelsen som udgangspunkt inddrages, fremgår det.

Blandt andet skal brugen af biometrisk identitetskontrol styrkes. Det kan blandt andet være med til at fastslå, om en asylansøger rent faktisk er mindreårig.

Kontrollen med identitets- og dokumentsvindel skal styrkes. Og det skal som udgangspunkt koste opholdstilladelsen, hvis man har snydt med eksempelvis et pas.

Samtidig vil der også blive slået ned på flygtninges rejser til hjemlandet.

– Hvis en flygtning rejser på turist- eller ferierejse til hjemlandet, må det umiddelbart tolkes således, at flygtningen ikke frygter ophold i sit hjemland.

– Dette må indebære, at der med rette kan sås tvivl om personens reelle grundlag for beskyttelsesstatus i Danmark.

– Vi vil afsætte midler til at kontrollere flygtninges hjemrejser og derved sikre et bedre grundlag for at inddrage en opholdstilladelse, hedder det i aftalen.