FEMEN-aktivister frygtes bortført

Foto: JANEK SKARZYNSKI