Fakta om budgetforliget: Mere forældrebetaling – men normeringer fastholdes

Læs uddrag af budget 2020-2023

Forligspartierne præsenterede budgetaftalen på rådhuset mandag morgen. Foto: Martin Warming
Forligspartierne præsenterede budgetaftalen på rådhuset mandag morgen. Foto: Martin Warming

budget 26 ud af 27 byrådsmedlemmer står bag Budgetaftale 2020-23, som blev offentliggjort mandag morgen.

Læs her uddrag af det omfattende budgetmateriale:

Befolkningsvækst:

Befolkningsprognosen anslår, at der kommer ca. 2.800 nye borgere til Hillerød Kommune frem mod 2023. På indtægtssiden indregner politikerne et beløb i tilskud og udligning, som om kun 8 ud af 10 af de forventede nye borgere kom. Til gengæld lægger de som hidtil de anslåede udgifter i forbindelse med befolkningstilvæksten fuldt ud ind i budget 2020-23.

Skat:

Skatteprocenten er uændret på 25,6, grundskyldspromillen er uændret på 20,650 og dækningsafgiften på erhvervsejendomme fastholdes på 9,4 0/00 i 2020.

Administration:

Politikerne sparer også på forvaltningen og beder direktionen forvalte, hvordan der spares over en million kroner årligt. Samtidig skal en række nye opgaver løses inden for det tilbageværende budget, blandt andet kontraktforhandling på anbringelsesområdet, implementering af den gældende spildevandsplan 2018-21, forundersøgelser til den kommende spildevandsplan 2022, forøgelse af kommunens lokalplanlægningskapacitet, byggesagsbehandling og en del af arbejdet med 'kloge kvadratmetre', som i øvrigt medfinansieres af digitaliseringspuljen.

Kommunale bygninger:

Der sættes lidt flere penge af til bygningsrenovering. Desuden vi politikerne arbejde for i højere grad at udnytte pladsen i de eksisterende bygninger.

De kommunalt ejede lejligheder i Horsevænget skal skimmelrenoveres for 4,2 millioner kroner i 2020.

Borgerinvolvering:

Politikerne ønsker at anskaffe en digital borgerinvolveringsplatform, som kan understøtte byrådets fokus på (digital) borgerinvolvering.

Børn:

Det er lykkedes politikerne at undgå besparelser på normeringen i dagtilbud, men de ønsker at forbedre normeringer og afventer derfor, at Folketinget finder penge, så kommunerne kan øge normeringerne.

For at skaffe yderligere pladser i daginstitutionerne etablerer kommunen en udflytterbørnehave på Th. Petersensvej i Gørløse allerede i 2020, de genåbner dagtilbuddet Favrholm til fuld åbningstid fra januar 2022 og genåbner dagtilbuddet på Thurahsvej i august 2022.

Der afsættes penge i 2020 til udskiftning af faldunderlag til f.eks. gynger og klatrestativer på kommunens legepladser.

Politikerne vil ikke spare på folkeskolerne, som får mulighed for at beholde de budgetter, de kender i 2020.

Politikerne sætter penge af til et reformprogram på børneområdet. Det skal sikre, at alle børn og unge med forskellige ressourcer og udfordringer kan trives og udvikle sig i dagtilbud og skoler. Og der sættes flere penge af til inklusion af børn med særlige behov i folkeskolerne. Der skal investeres i kommunens egne specialtilbud, fx de fysiske rammer på St. Dyrehave Skole, og i de personalekompetencer, der skal til for at udvikle i Hillerød Kommunes egen tilbudsvifte.

Politikerne vil indføre erhvervspraktik for alle elever i 8. klasse, så eleverne har to praktikforløb i folkeskolen.

Skoler:

Frederiksborg Byskole skal renoveres og moderniseres, Politikerne vil bygge en ny bygning, hvor HFO´en Højen ligger i dag, i stedet for at bygge Skovfløjen om. Den nye bygning vil indeholde samme antal klasse- og faglokaler, som i den oprindelige plan, og vil rumme en ny HFO. På Sophienborgskolen er der ikke sat penge af til at bygge ud, selvom politikerne har et ønske om det. Der sættes fortsat penge af til pavilloner. Der blev heller ikke råd til nye skolegårde på Grønnevangskolen, afd. Jespervej, og Kornmarkskolen, afd. Skævinge, som ønsket i denne omgang.

Forældrebetalingen stiger i fritidsordningerne HFO'erne.

Værestedet FIF Stedet sikres de næste to år.

Ældre

Der bliver ikke sparet på grundnormeringen på plejehjemmene eller på demensnormeringen. Der bliver fortsat tilknytte praktiserende læger til plejehjemmene.

Økonomien på ældreområdet har været præget af statslige puljeordninger, som kommunen skal erstatte, når de falder væk. De såkaldte værdighedsmidler er udløbet som øremærket pulje og overgår til bloktilskuddet. De har været brugt til aktiviteter på plejehjemmene, på rehabiliteringscentret, på dagcentre, på daghjempladser til aflastning og på Kom Med!. Udvalget for Omsorg og Livskraft skal nu sammen med forvaltningen arbejde med, hvordan de penge, politikerne sætter af nu, bedst muligt bruges i samarbejde med dem, der er helt afhængige af hjælp og støtte.

Der sættes flere penge af til sygepleje, da mange borgere bliver meget ældre og kræver træning. Desuden udskrives flere tidligere fra hospitalet og kommer ud til kommunerne. Flere plejehjemsbeboere har brug for fysioterapi, så der sættes penge af til at styrke den kommunale træningsindsats.

Flere borgere har desuden brug for en demenskoordinator. Der sættes flere penge af til åben rådgivning og aktiviteter til demente og deres pårørende, herunder børn og unge med en dement forælder. Det forebyggende dagtilbud til aktive, yngre demente i Bakkehus fortsætter.

Sundhed

Faldulykker skal i højere grad undgås med en indsats, som omfatter kost, bevægelse, medicinering og indretning af hjemmet.

Der sættes penge af til inventar på kommunens nye, samlede tandklinik for skolebørn på Frederiksborg Byskole. Driftsudgifter skal nedbringes. Klinikken skal stå færdig i 2021.

Træningsområdets budget reduceres.

Der skal arbejdes videre med at oprette et internt vikarbureau, så personalet bliver velkendt for borgerne. I første omgang skal vikarbureauet betjene funktionerne i sundhedscenteret, men kan senere bredes ud til andre området.

Idræt

HGI Springgymnastik sikres brugen af Trollesmindehallen to dage ugentligt.

Der bliver ikke sat penge af til udviklingen af Hillerød Stadion, men politikerne ønsker at forsætte arbejdet med at udvikle kommunens stadion på Selskovvej, så det kan blive et 1. divisionsstadion. Hvis de undersøgelser, der er i gang om stadionplanen, viser, at kommunens hovedstadion kan ligge på Selskovvej, vil de til budget 2021 og frem arbejde med et projektforslag.

Der er ikke afsat penge til at bygge nyt til Street Lab eller firmaidrætten. Men politikerne vil fra starten af 2020 bede Idræts- og Sundhedsudvalget om at arbejde sammen med de aktive fra Street Lab og kommunens fundraiser for at undersøge mulighederne for et levedygtigt Street Lab-projekt, som kan indgå i budgetarbejdet for 2021. Firmaidrætten ønsker en udbygning af deres hus med 215 m2. Det vil politikerne gerne støtte, men det blev der ikke plads til i anlægsrammen.

Der afsættes penge til kunstgræs i Skævinge. Politikerne ønsker, at miljøhensyn skal afspejles i materialevalget.

Kultur

Der spares på blandt andet frivilligcentret, biblioteket og Frederiksborgcentret, og aftalen med Kultunaut/Det sker i Hillerød opsiges.

Der er tidligere afsat mere end 26 millioner kroner til byggeriet af SKIF, Skævinge Kultur, Idræts- og Fritidshus, men undersøgelser af taget på den eksisterende hal har vist, at det skal renoveres langt mere end først antaget, og at de 1,2 mio. kr. i den gældende anlægsplan slet ikke slår til. Udgiften er i stedet 9 mio. kr. Der kan spares 300.000 kroner, hvis arbejdet udføres samtidig med opførelsen af SKIF, men det har politikerne ikke fundet penge til. De vil dog arbejde for at finde midlerne, så taget kan laves, inden SKIF står færdigt.

Politikerne ønsker, at Klaverfabrikken fortsat skal være regionalt spillested i perioden 2021-24, og kommunens støtte til Klaverfabrikken er et led i at indfri denne ambition.

Politikerne ønsker at beholde Mastodonterne i kommunen og har sikret, at de kan være tre år på Milnersvej. For at hjælpe Mastodonterne til at søge finansiering af et nyt Mastohus stiller kommunen en grund til rådighed, som de kan bygge huset på ved rundkørslen for enden af Milnersvej.

Byggesager

Taksten for byggesagsbehandling hæves – uden at de kommer til at dække al den tid og andre ressourcer, som kommunen bruger.

Byudvikling

Arbejdet med en større fornyelse af Torvet venter på, at der er lagt nye kloaker i midtbyen. Nye belægninger venter ligeledes på, at kloakarbejdet er udført.

Trafik

Kommunens fremkommelighedsstrategi skal bidrage til et mindre klimaaftryk, flere af kommunens biler skal være el-biler, politikerne vil have emissionsfrie busser med i kommunens trafikbestilling og vil fremme opstilling af el-ladestandere på offentlige og private parkeringspladser.

Kommunen anskaffer sig en trafiksimuleringsmodel for at blive endnu bedre til at forudsige udviklingen i trafikken.

Politikerne vil investere i optimering afvejnettet og af eksisterende signalanlæg med mere og vil arbejde for, at flere vælger at cykle eller bruge offentlig transport, og rejsehastigheden for busser skal øges.

Politikerne har afsat penge til cykelstien på Tamsborgvej.