Endeslev-sag i Naturklagenævnet

Stridens kerne - en mulig bebyggelse på Byvænget 7 i Endeslev - ender nu i Naturklagenævnet. Illustration: Stevns Kommune.
Stridens kerne – en mulig bebyggelse på Byvænget 7 i Endeslev – ender nu i Naturklagenævnet. Illustration: Stevns Kommune.

Endeslev: Enderslev Bylau har gjort alvor af sin trussel om at indklage den vedtagne kommuneplan til Naturklagenævnet. Bylauet er utilfreds med kommuneplanens bestemmelser, der muliggør yderligere byggemuligheder uden for bygrænsen med henvisning til den langstrakte strid med Kurth Høve, der ønsker at opføre en bebyggelse på sin ejendom.

Klagerne har bedt Naturklagenævnet om, at klagen får opsættende virkning. Men da Stevns Kommune over for Naturklagenævnet har oplyst, at der ikke på nuværende tidspunkt er søgt om byggetilladelse til opførelse af ny bebyggelse i landsbyen, har nævnet valgt ikke at tage stilling til spørgsmålet om opsættende virkning. Men nævnet ønsker at blive orienteret i god tid, inden kommunen eventuelt meddeler en byggetilladelse.

Sagen skal nu gå sin gang i Naturklagenævnet, som derfor har bedt kommunen om at udlevere alle relevante dokumenter i sagen – herunder klagernes indsigelse mod kommuneplanforslaget og Kommunalbestyrelsens behandling af den.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte på mødet i torsdags, at alle sagens akter sendes i kopi til Naturklagenævnet.