Bred tilslutning til 2008-byggebudget

Enhedslisten er som eneste parti uden for den aftale om Budget 2008, der blev indgået sidste uge. Budgettet er i høj grad præget af det store behov for at renovere byens bygninger.

Det handler ikke om penge til bygninger et hele. Men de største beløb i Budget 2008 går til nye byggearbejder og renoveringer af kommunens bygninger og andre betonbygværker, der er blevet til i tresserne og halvfjerserne og nu trænger gevaldigt.Alle partier i Kommunalbestyrelsen med undtagelse af Enhedslisten underskrev i sidste uge en aftale om Budget 2008. Den betyder, at skatteprocenten er uændret – ja det vil sige den sænkes rent faktisk fra 24,63 til 24,6 procent. Grundskyldpromillen er også uændret 33,94 procent.Der bruges 60 mio. kr. af kassebeholdningen. Det svarer til beløb, der er kommet ind som engangsudgifter. Det er bl.a. 45 mio. kr., som er kommunens andel fra et nedlagte Københavns Amt, og det er 15 mio. kr. som kommunen får fra salg af Kommuneforsikring.Hvad indeholder Budget 2008 så?- Der skal indrettes nye lokaler til Borgerservice, hertil er afsat ca. 14,5 mio. kr.- 3. etape af renoveringen af Albertslundhuset bliver sat i gang med en udgift på 10 mio. kr. i 2008. Arbejdet fortsætter i 2009 og 2010 og beløber sig i alt til over 45 mio. kr. Arbejderne omfatter etablering af konferencefaciliteter og renovering af teater- og biograffoyer, taget over teatersalen samt Store Bio.- Broen, der fører Albertslundvej over jernbanen, skal renoveres for knap 10 mio. kr.- Der er afsat 5 mio. kr. til en kunstgræsbane, som placeres i Syd.- Der er afsat 5 mio. kr. til renovering af skoletoiletter.Herudover er der afsat penge til en række mindre anlægsarbejder: – Renovering af udendørs ridebaner på Albertslund Ridecenter, en bro over Store Vejleå for at få mere direkte forbindelse mellem Vikingelandsbyen og Kroppedal Museum, etablering af genoptræningscenter, arbejder der forbedrer trafiksikkerheden samt en ny lade ved Dyregården til at opbevare høslæt mv. i.- Endelig er der i forbindelse med beslutningerne om at sammenlægge tvillingeskolerne afsat 10 mio. kr. om året i 4 år til bygningsmæssige ændringer. Budgettet indeholder desuden en række nye driftsaktiviteter:- Der gøres et nyt forsøg på at få en ordning med sund skolemad, og der afsættes 1 mio. kr. om året hertil.- Der er afsat 200.000 kr. årligt til at afholde en foreningsdag. Der er også afsat flere penge til igangværende aktiviteter: – Puljen til sundhedsindsatser for særlige grupper forhøjes med 0,5 mio. kr.- Budgettet til vagt og tiltag, der kan forebygge skader på bygninger som følge af brand, hærværk, indbrud o.l. forøges med godt 1,2 mio. kr.- Der er afsat 1,5 mio. kr. til et arrangement, der kan være et skulderklap til kommunens ansatte for deres indsats i forbindelse med, at Albertslund Kommune – som den første i Danmark – bliver miljøcertificeret.En række miljøtiltag er vedtaget efter indstilling fra Brugergruppen: – Ordningen med renholdelse af natur og parkområder finansieret af renovationsafgifterne bliver til en permanent ordning. I 2008 opkræves hertil 1,8 mio. kr. over renovationsafgifterne.- Der iværksættes energispareaktiviteter hos slutbrugerne for 5,9 mio. kr. finansieret af MWh taksten i varmeforsyningen. Målet er i første omgang at opfylde et sparekrav på 2.702 MWh, som varmeværket er stillet over for som følge af ny lovkrav. De ny aktiviteter skal give reelle energibesparelser hos forbrugerne i Albertslund i tråd med kommunens miljøprofil.Budgettet indeholder – ligesom sidste år – en varig budgetreduktionsramme på 10 mio. kr. Kommunalbestyrelsen skal i den kommende tid tage stilling til, hvor budgettet skal reduceres. Samtidig er der afsat 10 mio. kr. til en etårig vedligeholdelsesramme til efterslæb. Denne ramme skal senere fordeles til forskellige formål i takt med budgetreduktionen.Kommunalbestyrelsen har ikke vedtaget taksterne for dagpleje og daginstitutioner i 2008 endeligt, det vil først ske på mødet i november.Se den detaljerede budgetaftale på Albertslund Kommunes hjemmeside: www.albertslund.dkbrie