Almindelig undervisning kan blive en umulighed

Skolebestyrelsen anbefaler, at der i første omgang spares på alle 'nice to have'-ydelser

Foto: Michael Braunstein

'Gennemførelse af alle fire besparelsesforslag vil forringe undervisningen på Lynge Skole i så stor en grad, at en almindelig undervisning ikke er mulig at gennemføre.' Sådan lyder det i høringssvaret fra skolebestyrelsen på Lynge Skole til budgetforslaget.

De fire spareforslag, der henvises til, er forslagene om flere elever i undervisningen med en forøgelse af klassekvotienten, reduktion af holdtimer, reduktion af antallet af støttetimer med 15 procent og flere specielle børn i normalundervisningen.

Det værste af de fire forslag er ifølge skolebestyrelsen forslaget om flere specielle børn i normalundervisningen.

'Det vil sætte specialbørnene tilbage, sænke niveauet for normaleleverne samt overbelaste lærerne i uacceptabel grad med øget stress og sygefravær, hvorved besparelsen reduceres. Besparelsesforslagene rammer både normalelever, specialelever samt medarbejdere, og det vil forringe elevernes læringsmiljø, lærernes arbejdsmiljø og medføre fysiske undervisningsmiljøer med massive indeklimaproblemer (Lynge Skole kan allerede i dag dokumentere for højt CO2-indhold og lokaletemperatur over 25 grader v/24 elever),' hedder det i høringssvaret, der er underskrevet af formanden for skolebestyrelsen, Bo Schmidt Pedersen.

Om forøgelse af klassekvotienten henviser skolebestyrelsen bl.a. til følgende regneeksempler:

'Regnestykke 1): Lynge skole vil med elevtallet pr. 1/3 2010 og med reglerne om 28 elever i hver klasse, skulle lægge 5 årgange sammen = 15 klasser med 27-28 elever i hver. Lynge Skole har ikke 15 lokaler med plads til 27-28 elever. Herefter stiger det med 3 klasser hvert år med tilsvarende behov for 3 store lokaler. Forslaget vil medføre en kæmpe efterregning i forhold til ombygning af skolens lokaler. (ca. 100.000-200.000 kr. pr. lokale).'

'Regnestykke 2: Udgangspunktet er et standard klasselokale på Lynge Skole (skoleudvalget har selv set lokalerne): 48 m² med 28 elever + 1 lærer = ca. 1,7 m² pr. elev. Herfra skal så trækkes 14 borde + 28 stole = ca. 0,5 m² pr. elev.'

'Endelig rammer forøgelse af klassekvotienter ulige i forhold til skolerne. Det er urimeligt at Lynge Skole skal holde for på den måde, på en skole der i forvejen er mere end klemt pga. det høje børnetal, imens andre meget mindre skoler helt går fri.'

Skolebestyrelsen peger på visse besparelser, man hellere ser gennemført end andre, bl.a. videreførelse af besparelse på timetallet og fjernelse af tilskud til kantine, lejrskoler og svømmeundervisning. 'Vi vil hellere bevare holdtimer, de nuværende klassekvotienter og støttetimerne,' argumenterer bestyrelsen.

Skolebestyrelsen advarer mod besparelser på normeringerne i SFO'erne og argumenterer for at fastholde SSP-arbejdet:

'Allerød Kommune har ikke råd til at spare SSP-området væk. Det vil være en stor fejl at spare det væk pga. SSP-medarbejdernes store berøring med alle unge i Allerød Kommune. Det unikke samarbejde mellem Lynge Skole og SSP-medarbejderne- og gadeteamet er uhyre værdifuldt, – senest oplevet ved Lynge Byfest ultimo august. SSP-området har på den måde direkte afsmitning på ungeområdet og dermed også på skoleområdet.'

Generelt konstatere skolebestyrelsen, at byrådet ikke har ønsket eller formået at tage konkret stilling til de af forvaltningen og direktionen udarbejdede besparelsesforslag.

'Lynge Skoles bestyrelse bemærker, at alle kommunale serviceområder byder ind i forhold til besparelser. Det ser umiddelbart ud som om, at alle kommunens "kan-opgaver" står på listen over besparelser. Det noteres positivt, og Lynge Skoles bestyrelse anbefaler på det kraftigste, at alle disse besparelser hentes først, uanset om det rammer dybere end det enkelte udvalgs besparelsesmål. Herefter kan man vurdere, hvor meget der yderligere skal spares. Fokus må være at bevare de primære kommunale kerneydelser, herunder at bevare det som Allerød borgerne sætter højest, nemlig en god folkeskole,' skriver skolebestyrelsen i sit høringssvar.

Bo Schmidt Pedersen uddyber:

"Skolebestyrelsen er naturligvis klar over det uomgængelige behov for besparelser i kommunen. Så meget desto mere er det beklageligt, at det har været yderst vanskeligt på saglig måde at vurdere i hvert fald en række af besparelsesforslagene på baggrund af det udsendte materiale. Der fremgår således "nye" forslag fra forvaltningen, der ikke er nærmere belyste. Dette gør det jo i sagens natur helt umuligt at komme med saglige argumenter for og imod de pågældende forslag."

"Som anført i høringssvaret er det skolebestyrelsens opfattelse, at byrådet må kigge bredt på kommunens budget og spare på alle de ydelser der er "nice to have" først, uanset om besparelserne så rammer inden for de enkelte udvalgsområder med det "rette beløb" eller ej. F.eks. mener bestyrelsen på Lynge Skole, at det er åbenbart, at områder som Green Cities og alle andre lignende kommunale "kan-opgaver" helt skal fjernes. Det er vanskeligt at forstå en prioritering, hvor f.eks. et sådan medlemskab skal gå forud for ydelser til børn og unge i kommunen. Der er mange af disse "kan opgaver" der må væk, før skoleområdet skal udsættes for besparelser. Der er således alternativer til at spare på skoleområdet," siger bestyrelsesformanden.