Allerød Kommune vil overtræde naturlov og EU-direktiv

Danmarks Naturfredningsforening har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over rammelokalplan 1-135 for Teglværkskvarteret

Foto: Michael Braunstein

Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Allerød tager skarpt afstand fra Allerød Kommunes intentioner med rammelokalplan 1-135 for Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej.

'DN Allerød er mildest talt forundret over, at Allerød Kommune helt bevidst planlægger at overtræde Naturbeskyttelsesloven og EU's Habitatdirektiv i Rammelokalplan 1-135. Planen er også i klar modstrid med Allerød Kommune strategi og handleplan for biologisk mangfoldighed, der er vedtaget af byrådet,' skriver DN i en indsigelse mod rammelokalplanen, underskrevet af Hans Philipsen, formand for DN Allerød.

'Allerød Kommune er forpligtet til at pleje egne paragraf 3-beskyttede arealer, således også 'Teglværksoverdrevet'. Dette sker også i dag i form af årlige høslæt. Denne fine pleje er medvirkende til den store artsrigdom på arealet,' hedder det i indsigelsen, der fortsætter:

'Det er derfor fuldstændig uforståeligt, at kommunen ikke tager sin egen naturpleje, udpegning af vigtig natur og naturområde prioritering alvorligt.'

'DN Allerød forventer med denne indsigelse, at 'Teglværksoverdrevet' med en 'bufferzone' bliver friholdt for byggeri, og at skovbyggelinjen bliver respekteret,' skriver DN, der oplyser, at DN Allerød nu har indsendt indsigelsen som en klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Indsigelsen fra DN Allerød er sendt til kommunens natur- og planafdeling og dateret 3. marts.

DN gør indsigelse mod planlagt bebyggelse af det paragraf 3-beskyttede overdrev på matr. 5b Blovstrød by, Blovstrød, og ophævelse af skovbyggelinjen på 300 meter fra 'Teglværksskoven'.

'Overdrevet rummer bl.a. levested for EU bilag IV arten markfirben og rødlistede dagsommerfugle. Ophævelse af skovbyggelinjen fra 'Teglværksskoven' vil forringe og ødelægge den natur-vigtige overgangszone mellem artsrige skovbryn og lysåbne arealer, til stor skade for biodiversiteten,' hedder det i indsigelsen.

DN påpeger blandt andet, at eglerne for håndhævelse af vilkår for EU bilag IV arter skal sikre, at myndighederne ikke tillader eller planlægger aktiviteter, der kan skade dyrenes yngle- eller rasteområder.

Naturbeskyttelseslovens paragraf 3 beskytter udpegede søer, enge, stendiger, moser og overdrev. Der må ikke foretages ændringer, der forringer den udpegede naturtype eller skader rødlistede arter. Derimod kan der gives tilladelse til naturforbedrende tiltag, anfører DN og fortsætter:

'Overdrevet på Teglværksbakken er et smukt og højt beliggende tørt overdrev, en sjælden og prioriteret naturtype i Allerød Kommune. Jordbunden er forholdsvis næringsfattig og der vokser en typisk tørbundsflora bestående af overdrevsarter som rundbælg, vild gulerod, almindelig gyldenris, håret høgeurt, almindelig kongepen, høgeskæg, renfan, rank evighedsblomst, harekløver, hulkravet kodriver, ager-stedmoderblomst, alm. syre med flere.'

'EU bilag IV arten, markfirben er observeret på arealet. Bestanden her hænger sammen med en mindre bestand af arten på den nærliggende Karen Sophies høj i det fredede Allerød Søområde, ca. 500 meter herfra. Der er forbud mod ødelæggelse af artens yngle/rasteområder. Der er forbud mod at forstyrre bilag IV arter.'

'Der er observeret rødlistede dagsommerfugle på overdrevet. Dværgblåfugl, som er afhængig af rundbælg, er iagttaget i få eksemplarer samt violetrandet ildfugl, der lever på syre. Begge arter findes også i Allerød Sø området, og overdrevet er vigtig som spredningslokalitet for videre udbredelse af disse arter til nye lokaliteter. Endvidere findes bestande af de mere almindelige dagsommerfugle duftgræsrandøje, okkergul randøje og brun græsrandøje samt lille ildfugl.'