Åbent brev Furesø Byråd

Jeg vil gerne opfordre alle medlemmerne af byrådet til at rette henvendelse til KL og Danske Regioner (DR) og opfordre KL og DR til at tage et initiativ, der kan løse konflikten med FOA og Sundhedskartellet (SK).

Danmark tiltrådte i 1984 FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder. Ifølge konventionens artikel 11, skal de deltagende stater sikre ligeløn for arbejde af samme værdi.

FOA og Sundhedskartellet har krævet en lønstigning på 15 procent over tre år som et skridt hen imod ligeløn. Beklageligvis har Kommunernes Landsforening og Danske Regioner afvist kravet, hvilket har ført til strejker. Et stort flertal af vælgerne støtter imidlertid kravet om mandeløn i kvindefag.

KL, DR, FOA og SK har en fælles interesse i en velfungerende offentlig sektor, der er i stand til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. KL og DR bør derfor tage initiativ til at løse konflikten:

Medlemmerne af FOA og Sundhedskartellet får 15 % lønstigning over de næste tre år.

KL, DR, FOA og SK retter en fælles henvendelse til Folketinget med henblik på:

1) at der etableres en udvidelse af budgetrammerne, så merudgifterne til lønstigningen kan finansieres, og

2) at der nedsættes en ligelønskommission, der på grundlag af en økonomisk ramme kan lave et oplæg til indførelse af ligeløn ved de kommende overenskomstforhandlinger.

Jeg vil på den baggrund også opfordre medlemmerne af byrådet til at foreslå deres kolleger i andre kommunalbestyrelser at foretage en tilsvarende henvendelse til KL og DR.