Sammen holder vi retningen på skoleområdet

Flemming Nielsen, Skoleleder Ådalskolen og formand for skolelederforeningen lokalafdeling Ringsted

Debat: På vegne af Skolelederforeningens Ringstedafdeling, vil jeg gerne knytte en kommentar til den proces og debat, der i øjeblikket foregår omkring justering af de politiske mål for skoleområdet.

Det er rigtigt, som artiklen tidligere på ugen her i mediet rejser, at der på skoleområdet er udfordringer med, at børnene i folkeskolerne i Ringsted ligger under landsgennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøver.

Men for at forstå dette og være i stand til at drøfte de reelle problemstillinger, der ligger i dette dilemma, mener jeg, at vi er nødt til at fastholde den gode dialog, der er skabt mellem skolerne, skolecenteret og politikerne, gennem de seneste år.

Skoleområdet i Ringsted Kommune har tidligere været præget af en del søgang - det er vi mange, der husker. Der er opstillet nogle meget gode og ambitiøse politiske mål for folkeskolerne i kommunen.

Der bliver hver dag, i samarbejde med personalet på skolerne og forældre, arbejdet med at leve op til disse målsætninger.

Det er min, og mine kollegers oplevelse, at der er bred enighed om, at disse mål er meget relevante og vedkommende, og at de overordnet skal fastholdes for den kommende periode.

Undgå hurtige løsninger

Der er ikke brug for hurtige smarte løsninger, yderligere topstyring af skoleområdet eller en helt ny retning - i stil med frikommuner eller andre forsøg. Der er brug for hårdt arbejde, ro og enighed om retningen.

Det er min vurdering, at vi på skolerne arbejder stenhårdt med de udfordringer, der er.

Der er god solid skoleledelse, der sætter rammerne i samarbejde med medarbejderne, grundige drøftelser med aktørerne i og omkring skoleområdet, godt støttet af et skolecenter, som angiver retning og rammer.

Der er plads til at afprøve ting, og vi oplever en tilpas balance mellem styring og lokal autonomi.

Løsningerne på folkeskoleområdet ligger ikke i enkle "hurraord" og hurtige løsninger. Løsningerne på skoleområdet ligger i, at vi sammen og i fællesskab, i en åben og tillidsfuldt gensidig dialog, kan drøfte og arbejde med de udfordringer, vi oplever.

Jeg vil på vegne af skolerne takke for den tillid, der er vist os ved at give skoleområdet en økonomisk håndsrækning. Vi ved godt, at det forpligter - der skal leveres på resultaterne.

Meget går fremad

På mange parametre går det den rigtige vej, men det er korrekt, at vi mangler at rykke på gennemsnittet ved afgangsprøverne. Men det er der mange tekniske årsager til, som vi på skolerne analyserer.

Vi vil og skal flytte de faglige resultater - og det skal nok komme. Vi skal ikke komme med undskyldninger med Corona, fjernundervisning, nedlukning af skolerne i foråret osv.

Årsagerne kan være mange, men det er et vilkår, som vi på skolerne må navigere i.

Personalet på skolerne, uanset funktion, er glade for deres arbejde. Medarbejdertrivslen stiger, sygefraværet er faldende, brugertilfredshedsundersøgelserne viser forbedringer på skoleområdet, nye ledere er kommet til og er med til at sætte retning, vi har dygtige engagerede medarbejdere, flere unge kommer videre i ungdomsuddannelser, flere får mindst 02 i dansk og matematik og flere unge går til prøve ift. tidligere.

Disse resultater er fremlagt på møder med skoleområdets aktører - forældre, medarbejdere, ledere og politikere.

Unik dialog

Denne dialog skal fastholdes og kvalificeres - det er unikt, og alle håndterer det flot. Vi skal fejre succeserne og drøfte udfordringerne.

Vi glæder os derfor til at kunne fortsætte den gode dialog, vi har haft med udvalget de seneste år. Det kvalificerer vores arbejde, idet vi føler os lyttet til.

Vi takker for tilliden, og vi glæder os til at fortsætte det dejlige arbejde, det er at undervise og inspirere de mange børn, der heldigvis fortsat går i folkeskolerne i Ringsted.

Jeg er sikker på at den øgede tilgang, vi oplever til folkeskoleområdet, vil fortsætte. Folkeskolerne skal være det naturlige førstevalg. En god lokal folkeskole er fortsat et godt samlingspunkt for alle børn - uanset baggrund.

Medarbejdertrivsel og elevtrivsel går godt hånd i hånd som grundlag for at understøtte en yderligere udvikling af de faglige elevresultater.

Lad os sammen holde retningen og undgå for meget søgang på skoleområdet.