Aflyser afvisninger: Nu er alle udefra velkommen i byens plejeboliger

Hørsholm Kommunes problemer med at overholde plejeboliggarantien på to måneder er nu taget så meget af, at kommunen nu ophæver muligheden for at afvise udenbys ældre, der ønsker en plejebolig i Hørsholm.

De kan efter beslutning i Social- og seniorudvalget (SSU) nu optages på ventelisten til plejeboliger.

Selvsamme udvalg oplevede tidligere et stort pres på plejeboliger. Og i en lang række tilfælde blev den lovpligtige garanti for at stille en bolig til rådighed inden for to måneder efter visitering overskredet. I nogle tilfælde ganske betragteligt.

Syv er blevet afvist

SSU besluttede på den baggrund i oktober 2020 at benytte sig af en bestemmelser i Almenboligloven, hvorefter borgere fra andre kommuner i særlige tilfælde, midlertidigt og undtagelsesvist kan afvises i at blive optaget på ventelisten til en plejebolig i Hørsholm.

Artiklen fortsætter...

Det er så i perioden sket i syv tilfælde, fremgår det af baggrundsmaterialet til det seneste møde i Social- og seniorudvalget, der altså besluttede at se bort fra den bestemmelse.

Ingen problemer med garantien

“Hørsholm Kommune har i den seneste tid ikke haft problemer med overholdelse af plejeboliggarantien, og administrationen vurderer derfor ikke, at betingelserne for en forlængelse af justeringen af praksis på området er opfyldt længere,” hedder det blandt andet i sagsfremstillingen.

De aktuelle ventelister fra 3. juni bekræfter tendensen: Presset er faldet, og der har i den senere tid ingen overskridelser været af plejeboliggarantien.

Nu rejser flere ud

Der er også en tendens til at antallet af borgere fra Hørsholm i pejeboliger uden for kommunen er steget, mens antallet af udenbys borgere i Hørsholm er faldet de seneste år.

Artiklen fortsætter...

I flere år har der været en overvægt af udenbys borgere end omvendt. Den balance vippede i denne seneste opgørelsen fra 3. juni, så der nu er flere Hørsholmborgere i andre kommuner end der er udenbys borgere i Hørsholm.

Almenlovens § 58B, stk. 2:

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde og af hensyn til at kunne tilbyde egne borgere et passende botilbud beslutte, at personer, der ønsker at flytte til kommunen, ikke kan optages på en venteliste, medmindre de pågældende flytter:

  • for at bevare tæt kontakt til nære pårørende, der bor i tilflytningskommunen,
  • af religiøse grunde for at bo i en sådan bolig, hvis hovedformål er, at personer med samme religiøse overbevisning kan være sammen,
  • for at blive optaget i et bo miljø, hvor der er opstået et særligt tegnsprogsmiljø for døve, eller
  • for at opnå en særlig bolig beregnet for personer, der er omfattet af lov om erstatning til besættelsestidens ofre.

Kilde: til møde i SSU den 13. juni.

8 borgere var 3. juni på venteliste til en almen plejebolig. Tre er på de midlertidige pladser, to er udenbys. Den, der har ventet længst, har ventet i 57 dage.

1 borger (udenbys) venter på en demensbolig.

21 venter på en bolig et specifikt sted, er derfor ikke omfattet af plejeboliggarantien.

1 borger venter på en specifik demensbolig.

I alt venter således 33 borgere på en plejebolig.

Der er 42 udenbys borgere i byens plejeboliger, 43 fra Hørsholm bor uden for kommunen.