Bekymrede forældre: Det tilbud kan vores børn ikke bruge til noget

Her ses de fire kvinder, der er kede af Ringsted Kommunes ønske om at etablere et samlet 10. klasse-tilbud til elever med særlige behov på Campusskolen. De håber, at elever med autisme kan få dispensation og samles i en 10. klasse i A-huset i Vigersted. Forældrene er fra venstre Tanja Alvits, Camilla Andersen, Britt Østergaard og Linda Christel.

Børn med autisme har brug for ro og trygge rammer. Derfor nytter det ikke noget at oprette et fælles specialtilbud på Campusskolen for elever, der ønsker at gå i 10. klasse. Det mener en gruppe forældre, som Dagbladet har snakket med, inden byrådet mandag aften skal tage stilling til forslaget.

I dag fortsætter elever med specialiserede behov i 10. klasse i de specialtilbud, de allerede er visiteret til. Konkret betyder det, at der er indskrevet elever på 10. årgang i både Bifrost, A-huset, Asgård, Campus+ og Ådalskolen.

Hvis det nye strukturforslag bliver vedtaget, vil der fremover være mulighed for at vælge et alment 10. klassestilbud, et erhvervsrettet 10. klassestilbud på ZBC, og et specialpædagogisk 10. klassestilbud på Campusskolen.

Derudover vil elever efter endt 9. klasse også have mulighed for at vælge FGU og STU, såfremt de er i målgruppen for dette.

Forslaget ventes at kunne spare kommunen for omkring 1,5 mio. kroner om året.

Beslutning blev udskudt

Punktet var allerede på byrådets dagsorden i sidste måned, men her valgte byrådet på opfordring fra de Konservative at udskyde beslutningen for at få undersøgt om forslaget om et samlet 10. klassetilbud på Campusskolen holdt sig inden for lovens grænser.

- Vi var glade for, at politikerne stoppede op. Vi har også oplevet, at Konservative, Venstre og administrationen har lyttet til os på de møder, som vi har holdt med dem i de seneste uger. Det har blandt andet betydet, at vi har fået gjort det valgfrit i det kommende skoleår, lyder det fra de bekymrede forældre.

De har også med glæde noteret sig, at Enhedslisten som eneste parti stemmer imod hele strukturforslaget, fordi man mener, der er flere ulemper end fordele.

Meget forskellige behov

Forældrene er bekymrede over valget af Campusskolen til den samlede specialiserede 10. klasse. De mener ikke, at de fysiske rammer er gode, og de har svært ved at se, hvordan man kan skærme eleverne tilstrækkeligt på den store overbygningsskole. Samtidig mener de, at eleverne på de forskellige specialtilbud i kommunen har meget forskellige behov.

- Vi ser forslaget som en skjult spareøvelse. Vi tror dog ikke på, at det på sigt vil være en god forretning for kommunen, da mange af de elever, der har autisme, ikke vil kunne finde sig tilrette og derfor vil blive hjemme, forklarer de fire kvinder.

De argumenterer i stedet for, at der kan gives dispensation til, at den håndfuld elever fra A-huset, som ønsker at fortsætte i 10. klasse, kan fortsætte skolegangen i A-huset og suppleres med elever med en autisme-diagnose fra de øvrige specialskoler i kommunen.

Forældrene bliver bakket op af Autismeforeningen, der har sendt en bekymringsskrivelse til Ringsted Kommune.

I skrivelsen påpeges blandt andet, at “mange af de unge som er visiteret til A-huset, ikke vil kunne modtage undervisning i de rammer, som tilbydes i det nye 10. klasses-tilbud. Campusskolen er en stor skole med ca. 750 elever. Derfor er vores bekymring, at der vil være flere unge fra A-huset, som vil have behov for at blive visiteret til et specialiseret autismefagligt 10. klasses-tilbud udenfor kommunen. Disse børn er jo allerede forsøgt inkluderet i den almindelige folkeskole. Vi frygter sammenlægningen vil forringe mulighederne for at få en ordinær ungdomsuddannelse, og antallet af unge som vil have behov for 11. og 12. skoleår vil øges, hvilket vil betyde en øget udgift for Ringsted Kommune”, skriver Autismeforeningens landsformand Brian Andersen og kredsformand for Vestsjælland Siss May Andvik.

Det har været op ad bakke

De bekymrede Ringsted-forældre forklarer, at børn med autisme har haft en svær skolegang, fordi de er blevet inddraget i ønsket om øget inklusion i folkeskolen. Det har givet mange nederlag og resulteret i lange perioder uden regelmæssig skolegang.

- Vi er mange forældre, der ikke har kunnet passe et arbejde, fordi vores børn har haft brug for vores opbakning og ikke har kunnet passe deres skole, indtil de kom på en specialskole. Det har sammen med de seneste års coronanedlukninger sat elever med særlige behov ekstraordinært tilbage, hvad angår det faglige niveau. Derfor har flere af dem et behov for at tage 10. klasse for at indhente noget af det tabte, mener kvinderne.

Undervisning- og Fritidsudvalget besluttede på seneste fagudvalgsmøde at indstille til byrådet, at “der skal arbejdes videre med etablering af et 10. klasses tilbud til specialklasseelever på Campusskolen fra skoleåret 2024/2025 med mulighed for opstart i mindre omfang i skoleåret 2023/2024 for elever, der ønsker det. Formålet er at få flere elever fra specialskoler i ordinær uddannelse. Der udarbejdes desuden en oversigt over 10. klasses mulighed for de elever med størst funktionsnedsættelse, som ikke kan anvende et muligt kommende tilbud på Campusskolen”.

A-huset på Vigersted Skole er Ringsted Kommunes specialpædagogiske tilbud til normaltbegavede børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og evt. tilstødende gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Tilbuddet i A-huset er organiseret som et sammenhængende og specialiseret undervisnings- og SFO tilbud, som elevgrupper fra børnehaveklasse til 10. klasse visiteres til.

De daglige aktiviteter er tilrettelagt ud fra enslydende pædagogiske principper.

Kilde: Vigersted Skoles hjemmeside