Trods skepsis: Lokaludvalg hilser omstridt bassin velkommen

Problemer med overløb her ved overløbsværket Spangen betyder, at der nu er planer om et stort, underjordisk forsinkelsesbassin i området. Foto: Kaj Bonne

Spildevand: Selvom et muligt, underjordisk forsinkelsesbassin “er forbundet med et stort CO2 aftryk og omfattende lokale gener i anlægsfasen”, er Brønshøj-Husum Lokaludvalg ikke direkte imod idéen.

- Vi kan ikke leve med, at Harrestrup Å og de nedstrøms vandmiljøer bliver udsat for de enorme mængder kloakopblandet regnvand, som er tilfældet i dag. Brønshøj-Husum Lokaludvalg hilser derfor i den aktuelle situation byggeriet af et bassin (...) velkomment.

Det skriver lokaludvalget i et høringssvar i sagen.

Lokaludvalget så allerhelst, at der blev etableret en samlet overfladeløsning for det opland, der bidrager med regnvand og kloakvand til overløbsbygværket ved Spangen og peger på, at der tidligere har været en anden løsning i spil.

- Vi er bekendte med, at HOFOR siden 2015 har været i dialog med grundejerforeningen Danas Park om et større regnvandsprojekt, som HOFOR sidste år skrinlagde til fordel for bassinløsningen. Lokaludvalget vil gerne se de modelberegninger, der ligger bag anbefalingen om, at bassinløsningen er den rigtige løsning, skriver de.

Trafik giver gener

Lokaludvalget er kritisk på et punkt, og det er kommunikation og information - eller manglen på samme - til villakvarterets beboere. Ifølge lokaludvalget er områdets to grundejerforeninger, der ville blive direkte berørt i anlægsperioden, Danas Park og Slotsfruens Vænge, ikke blevet præsenteret for projektet eller informeret om den offentlige høring.

Manglen på tidlig inddragelse er ifølge lokaludvalget problematisk af flere grunde. For det første i forhold til byggeperioden og de mange lastbiler, som forventes at skulle køre frem og tilbage med opgravet jord.

- Denne trafik er forbundet med et række gener for de berørte matrikelejere langs Kildeløbet/Åvendingen. Herudover er der fare for et ødelæggende slid af den private fællesvej, skriver lokaludvalget og fortsætter:

- Herudover sker der en de facto ekspropriation af Rotunden, det grønne område, der er ejet af Grundejerforeningen Danas Park, hvilket udløser en bekymring over, hvordan dette grønne område efterlades efter endt byggeri af bassinet.

Lokaludvalget anbefaler derfor, at der hurtigst muligt tages initiativ til dialog mellem Københavns Kommune, HOFOR og de berørte grundejerforeninger.

- Med henblik på at få skabt et aftalegrundlag, der sikrer, at de berørte arealer som det mindste efterlades i lige så god stand, som de i udgangspunktet befinder sig i, og allerhelst tilføres nogle nye kvaliteter, der understøtter grundejerforeningen store arbejde med at få etableret vejbede i området, skriver Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Når det kommer til selve det kommunale område, hvor bassinet ifølge planerne skal etableres, appellerer lokaludvalget til, at det genskabes “i tæt dialog med grundejerforeningerne og i fuld overensstemmelse med Københavns Kommunes nye strategi for biodiversitet”.

- Det omfattende anlægsprojekt er en gylden mulighed for at få skabt en park på knap 3.500 kvadratmeter med høj biodiversitet. Den lille park ligger i umiddelbar tilknytning til Harrestrup Å, der ifølge Helhedsplanen for Harrestrup Å også skal have opgraderet såvel å løbet som brinkerne. Og dermed fungere som vigtig spredningskorridor, pointerer lokaludvalget.

Københavns Kommunes spildevandsplan 2018 angiver, at der skal ske en indsats til reduktion af overløb af opspædet spildevand fra fælleskloakken til Harrestrup Å.

Indsatserne er begrundet i statens vandområdeplaner samt kommunens miljømål og målsætning om god badevandskvalitet i Kalveboderne.

Ved overløbsbygværket U14 ved Spangen i Brønshøj-Husum sker der overløb til åen cirka ti gange om året. Derfor er der nu planer om at etablere et 12.500 kubikmeter stort bassin i cirka 20 meters dybde.

Kilde: Københavns Kommune

Foto: kajbonne