Ny aftale koster kommune millioner

Økonomiudvalget orienteres i dag om den aftale, regeringen har indgået med Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti om en reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Aftalen har økonomiske konsekvenser for Furesø Kommune.

Den samlede aftale skønnes foreløbigt - alt andet lige - at medføre et tab for Furesø Kommune på henholdsvis 9,8 millioner kroner i 2016 og 14,1 millioner kroner i 2017.

Satserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter ændres med en form for aftrapning, der svækker incitamentet til oprettelse af fleksjob, hvor kommunerne i dag kan hjemtage 65 procent refusion. Denne refusion vil fremover blive reduceres i etaper og ender på 20 procent et år efter, at en borger er på forsørgelse.

Hele refusionsomlægningen indbærer, at incitamentet i beskæftigelsesindsatsen i endnu højere grad rettes imod, at borgeren så tidligt så muligt skal være selvforsørget. Borgerens situation skal derfor så hurtigt som muligt afklares efter en henvendelse til Jobcenter Furesø. Derefter skal der målrettes et forløb, der rettes mod selvforsørgelse eller fleksjob.

Da nogle kommuner vil få økonomisk gevinst og andre tab, indeholder aftalen med virkning fra 1. januar 2016 en tilpasning af udligningssystemet.

For Furesø Kommunes vedkommende betyder aftalen, at man får flere indtægter fra refusion, men omvendt mister indtægter fra tilskud og udligning. Korrektionerne vil blive indarbejdet i det tekniske budget for 2016-19, som forelægges for Økonomiudvalget i juni i år.

Furesø Kommune bidrager til landsudligningen med cirka 155 millioner kroner i 2015. Det skønnes at blive forhøjet med 8,5 millioner kroner i 2016.

Da kommunerne i 2016 ikke må have tab eller gevinst på regeringens aftale, der er højere end 0,1 procent af den enkelte kommunes beskatningsniveau - eller et tab, der overstiger 10 millioner kroner, er der en kompensation, der modvirker dette. Det betyder, at Furesø Kommune modtager 5,5 millioner kroner i 2016.