Lokalplan 153 - åbent brev til borgmester Mogens Haugaard

Mikkel

Af Hans Hagbard Petersen

Spættevej 14, 4671 Strøby

Kære borgmester

Jeg så med spænding hen til gennemlæsningen af det udsendte udkast til lokalplan 153. Jeg blev glad, da jeg på udkastets side fire læste, at »Denne lokalplan udarbejdes for at sikre bevaring af den karakter området har både, hvad bebyggelse og beplantning angår«. Grundejerforeningen Jernet omfatter jo et område, hvor beboere, den naturlige flora og fauna er beskyttet af tinglyste deklarationer, der sikrer, at vi lever i og med naturen. En perle i det stevnske sommerland, som må og skal bevares.

Den videre læsning gjorde ondt. Det skrives, at deklarationerne »overrules« af den nye plan. Der gives ingen forklaring på, hvorfor det skulle være nødvendigt at åbne for erhvervsvirksomhed, at tillade oplagspladser og tillade hegning, som vil forhindre dyrenes frie færdsel i området, for blot at nævne enkelte af bruddene med deklarationen.

Oven i dette: Man må ikke fælde træer, der er højere end fem meter uden kommunens tilladelse, og genplantning skal ske med tre meter høje træer. Området omfatter 193 parceller, der alle er omfattet af kravet om skovpræg – alene på min grund er der cirka 50 træer, der vil kræve kommunal tilladelse, hvis de skal fældes. Hvor mange mandår afsætter kommunen til at behandle tilladelser til træfældning alene i denne grundejerforening? Genplantning med tre meter høje træer i et område, hvor nye træer vælter op af jorden. Problemet er alene at beslutte, hvilke træer, der skal have lov til at vokse op.

Det er ikke muligt at komme i dialog med kommunen om det udsendte udkast. Jeg har tre gange mailet til borgmesteren uden reaktion fra kommunen.

Den første henvendelse, som var adresseret til borgmesteren, resulterede i et maskinelt udarbejdet rutinesvar, at henvendelsen var sendt til behandling i den afdeling, der er ansvarlig for planen, og at jeg ville få svar inden 14 dage.

Da jeg jo henvendte mig til borgmesteren, reagerede jeg på det første svar med at anmode om, at min henvendelse blev tilsendt borgmesteren. Jeg fik intet svar.

Da jeg heller ikke hørte fra afdelingen inden for den af kommunen meddelte svarfrist, sendte jeg en direkte henvendelse til borgmesteren uden om forvaltningen. Heller ikke her fik jeg svar – end ikke en meddelelse om, at min henvendelse var modtaget.

Tænker nogen kommunal arrogance og magtfuldkommenhed eller blot manglende demokratisk forståelse.

Den nugældende lokalplan 5.05 respekterer områdets deklaration. Kommunen burde i stedet for den foreslåede ændring koncentrere sig om i fællesskab med grundejerforeningen at respektere planen.

Hvis kommunen ikke kan leve med den nugældende lokalplan, burde en ny udarbejdes i samarbejde med grundejerforeningen – ikke dikteres uden begrundelser for ændringers nødvendighed.