Urørt skov - også i Furesø!

Der findes kun ganske få skove i Danmark, som har fået lov at henligge som urørt skov, og hvor træerne henfalder til glæde for svampe, insekter og fugle, og hvor der derfor kan udvikles en stor artsrigdom. Urørt skov er det mest effektive middel til at forbedre biodiversiteten i vores skove, men kun 1% af vores skove ligger som urørte. Alternativet har netop præsenteret et "skovkatalog", et handlingskatalog, som fremlægger en vej for mere urørt skov i Danmark. Alternativet ønsker en målrettet og omfattende indsats for natur og biodiversitet i alle statens skove. Det er veldokumenteret, at nærhed til en rig og mangfoldig natur fremmer vores sundhed og trivsel. Naturstyrelsen har opgjort at netto overskuddet ved statens skovdrift er 50 mio. kr. Det skulle menes at være en beskeden sum i forhold den gevinst på biodiversitetskontoen, der ville kunne opnås. Her i vores nærområde er Hareskovene og Farumskovene prioriteret i kataloget. Her findes stedvis naturnær skovdrift, der medfører forbedringer i forhold til ren produktionsskov, men effekten på biodiversiteten vil være langt mindre end i urørt skov. Kun dér kommer alle de naturlige processer, der fremmer biodiversiteten, i spil.

Man kan læse skovkataloget her: http://alternativet.dk/alternativets-skovkatalog/

Bestyrelsen i Alternativet, Furesø lokalafdeling