Nyt forslag om byggeri på Hundested Havn

PROJEKT Planerne om byggeri på nordmolen i Hundested var genstand for livlig debat i 2017 og blev siden stillet i bero, men nu er der kommet et nyt, trimmet udspil, som skal behandles i Udvalget for Miljø og Plan den 6. marts.

Forslaget kommer fra Hundested Havn, og byggeriet er tænkt udført i vekslende højde, fra én etage inderst på molen og op til fem etager yderst på molen. Byggeriet placeres i to U-former samt yderst på molen som et punkthus. Arealerne inde i U'erne er til beboerne. Udearealer og arealerne ud mod havn, hav og strand er offentligt tilgængelige. Beboernes opholdsarealer kommer til at ligger et stykke over niveau, da der arbejdes med delvist nedgravet parkering, fremgår det af dagsordenteksten til udvalgsmødet, hvor der skal tages stilling til, om "administrationen skal arbejde videre med et forslag til lokalplan på baggrund af det fremlagte projekt og de i sagsfremstillingen beskrevne forudsætninger" eller om "der skal ske ændringer i det fremlagte projekt for f.eks. byggeriets højde og med fastholdelse af de i sagsfremstillingen beskrevne forudsætninger."

Kommunens administration har screenet projektet, og konstaterer at det overholder kommuneplanrammerne (8.B8 og 8.B) for området, mens det tilføjes at det eneste, der "ikke helt kan kontrolleres ud fra det fremsendte materiale, i forhold til kommuneplanrammerne, er, om der er opholdsarealer svarende til 50% af etagearealet".

Havnefoged Søren Brink: "Byggeprojektet er inden for skiven med hensyn til rammebetingelserne på havneområdet, det vil sige i forhold til bl.a. bygningshøjder, tæthed og med en blanding af boliger og butikker."

LÆS OGSÅ: HER ER HAVNENS DRØMMEPROJEKT (2017)

Et tidligere forslag om byggeri på molen blev kritiseret for blandt andet bygningshøjder og tæt byggeri, der på nogle punkter stred mod planbestemmelserne, men i det seneste udspil på i alt ca. 7000 kvadratmeter er der skåret af højden, det bebyggede areal er reduceret med godt 3000 kvm., og det fremgår også i oplægget til udvalgsmødet, at der skal stilles nogle krav til anlæggelsen af arealet, så der f.eks. ikke laves private haver eller indhegninger, og den offentlige adgang til området dermed sikres. Erhverv, butikker og cafeer skal lægges ud mod havnen, og der skal sikres offentlige gennemgange gennem byggeriet, og desuden skal parkering foregå under bygningerne, står der på en liste med forskellige krav til byggeriet.

Havnebestyrelsen lagde de nye planer frem på et udvalgsmøde før jul, og nu er projektbeskrivelsen tilgængelig på kommunens hjemmeside. /an