Vandværk fastholder protest imod asfaltværk

I et åbent brev til Allerød Byråd opfordrer bestyrelsen for Lynge Overdrev Vandværk politikerne til ikke at spille hasard med kommunens drikkevandsressourcer.

Læs hele brevet her:

»Allerød Kommune skal på byrådsmøde den 28. februar 2019 vurdere etablering af en asfaltfabrik beliggende på Farremosen. Til grundlag for politikernes beslutning fremsendes hermed nærværende åbne brev fra Lynge Overdrev Vandværks bestyrelse, som entydigt fraråder kommunen at tillade asfaltfabrikken på det foreliggende grundlag uden en dybdegående miljøkonsekvensvurdering.

1) Datagrundlaget, det vil sige viden om geologi og vandets strømning, er som tidligere påpeget yderst mangelfuldt, og der er ikke tilvejebragt nye data siden sidst. Dette har Vandværket med ekspertbistand fra GEUS1 påpeget overfor Allerød Kommune. Vandværket har foreslået datagrundlaget forbedret med krav om bedre dokumentation fra ansøgers side vedr. vandets strømning på lokaliteten. Dette kan let foretages med udførelse af nogle få boringer til vandspejlet. Dette er ikke sket, hvorfor videns- og beslutningsgrundlaget efter Vandværkets mening stadig er alt for ringe.

2) Farremosen ligger i et såkaldt Område med Særlige Drikkevandsinteresser OSD. Det er ikke en tilfældighed, at det er klassificeret som et OSD, idet der ligger mange almene vandforsyninger rundt om området. Som det tydeligt fremgår af definitionen af OSD, skal kommunen gennem deres fysiske planlægning sikre, at grundvandsressourcer ikke forurenes, og dermed sikre beskyttelsen af drikkevandsinteresser inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Vandværket kan på ingen måde se, hvordan Allerød Kommune kan forsvare at lægge en asfaltfabrik i et OSD så nær flere almene drikkevandsindvindinger.

1 GEUS er Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse - en forsknings- og rådgivningsinstitution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vurderinger fra GEUS om sagen er leveret til Allerød Kommune.

3) Vandværket blev ikke hørt, da byrådet ændrede en enkelt side i lokalplanen for Farremosen, og der derved blev åbnet op for forurenende virksomheder i

området. Siden har Allerød Kommune fortalt Vandværket i klare vendinger, at kommunens vandforsyninger ikke er høringsberettigede. Sågar er Vandværket

de få gange vi har været til møder blevet mødt af embedsfolk, som hverken godtager eller begrunder, hvorfor de blankt tilsidesætter de eksterne

ekspertudsagn Vandværket har fremlagt fra GEUS. Vandværket er i den grad uenig med Allerød Kommune i, at Vandværket ikke har særlige interesser som

gør, at Vandværket burde høres.

4) Allerød Kommune har overfor Vandværket påstået, at en asfaltfabrik ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt. Vandværket har lavet et lille check på

nogle af Pankas nuværende fabriksgrunde og materialeoplag, og det viser et klart andet billede. Hvis byrådet har fået en anden opgørelse, som underbygger kommunens påstand, vil Vandværket gerne se denne. Det bemærkes, at de påtænkte 15% "nedbrudte genbrugsasfalt" vil indeholde asfalt fra før 1976, hvorfor det vil kunne frigive de kræftfremkaldende phenoler og andre forureningskomponenter fra tjærestoffer, som anvendtes dengang. Vandværket har forespurgt, om Allerød Kommune påtænker jævnlige prøvetagninger af den nedbrudte genbrugsasfalt for at sikre mod blandt andet phenoler, men dette fremgår ikke af materialet som ligger på kommunens hjemmeside. Det eneste som står er at »oplag af genbrugsasfalt skal placeres under tag på overdækket befæstet areal«, men der er ingen krav om prøvetagning for tjærestoffer. Vandværket tvivler på at befæstede arealer med anvendelse af grove materialer og tunge maskiner kan være 100 procent sikre, så vi tror derfor ikke på, at den nye fabrik i Allerød skulle være en undtagelse.

5) Lynge Overdrev Vandværk gør opmærksom på, at hvis en potentiel forurening fra Farremosen ikke skulle strømme mod vandværkets indvindingsboringer,

findes der flere omkringliggende vandindvindinger som forureningen i stedet vil strømme imod. Eksempelvis Furesøs nye kildeplads i Farum. Så vidt vides,

er heller ikke Furesø Forsyning blevet hørt i denne sag endsige orienteret om Allerød Kommunes planer. Eventuel forurening stoppes ikke af kommunegrænser.

6) Hydrauliske modelberegninger af grundvandsstrømningsforhold er baseret på en ret simpel geologisk modelfortolkning. Reelt og lokalt varierer geologien

derimod meget, hvorfor en eksakt bestemmelse af indvindingsoplande er meget usikker, og bestemt ikke en stabil tilstand. Derimod kan de variere eksempelvis med klimaforandringer. Disse forhold er efter Vandværkets opfattelse ikke undersøgt grundigt med den nuværende hydrauliske model.

Lynge Overdrev Vandværk har nærlæst alt det offentliggjorte materiale og kan notere sig, at der ikke er udført yderligere undersøgelser eller på anden måde

fremkommet forbedret datagrundlag vedr. vurderingen af trusler mod, eller strømningsretningen af, grundvandet.

Vandværket er heller ikke tryg ved anlægget eller de krav som stilles i miljøgodkendelsen af Pankas A/S.

Vandværkets indsigelser og holdning står stadig ved magt. Vi anser datagrundlaget for alt for sparsomt og usikkert, og er stadig af den overbevisning, at et anlæg som forventes at anvende mange tusinde tons potentielt tjæreholdigt genbrugsasfalt, er alt for risikofyldt at placere i et område med særlige drikkevandsinteresser, og at Vandværket frygter, at anlægget vil påvirke miljøet og vores fremtidige drikkevandsressourcer væsentligt.

Lynge Overdrev Vandværk AMBA ønsker ikke at spille hasard med vores drikkevandsressourcer og håber, at Allerød Kommune heller ikke vil gøre det«.