Hvem er det der bestemmer?

Rudersdal: For demokratiets skyld skal vi holde øje med, hvor grænsen sættes mellem det, som behandles politisk, og det som forvaltningen kan beslutte uden politisk eller offentlig opmærksomhed.

Det valgte byråd har ansvaret for kommunens drift, men af praktiske hensyn er der vedtaget en “delegationsplan”, som i vid udstrækning også giver forvaltningen ret til at administrere, uden at involvere det politiske system.

Den nuværende delegationsplan blev vedtaget i 2015, og nu foreslår forvaltningen til det afgående byråd en række ændringer. Nogle skyldes ny lovgivning, andre kan udspringe af “ønsket om en hurtigere og smidigere sagsbehandling”.

I Miljø- og Teknikudvalget var det foreslået, at “Afslag og tilladelser på vilkår af større fysiske ændringer (f.eks. ombygning af offentlig vej med midterrabat, kanalisering el. lyssignal), ved benyttelse af bestående overkørsler og adgange, herunder ændret brug af overkørsler og adgange, samt ved nye overkørsler.” Sådanne ændringer kan jo være ret indgribende for et nabolag - det være sig i Vedbæk, omkring en ny hal i Holte, eller ved Sjælsøhallen - og heldigvis lykkedes det os i de indledende behandling at få flertal for, at kompetencen på dette punkt skal ligge i udvalget.

Men der er stadig punkter, hvor jeg er lidt betænkelig ved at beslutningskompetencen foreslås flyttet fra de folkevalgte politikere til forvaltningen.

I Miljø- og Teknikudvalget eksempelvis:

“Behandling af sager påklaget til Transportministeriet” - bør det ikke altid være udvalget, som tager stilling til videregående klager?

I Byplanudvalget foreslås det også, at “Udtalelser i klagesager til Planklagenævnet” besluttes af forvaltningen.

Under overskriften “Høring af offentligheden og myndigheder og offentliggørelse i forbindelse med miljøvurdering m.v.” foreslås det, at Byplan-forvaltningen egenrådigt skal kunne afgøre, “hvilke høringsparter der er relevante i forbindelse med screening og afgrænsning, samt fastsættelse af høringsfrister.”

Og et helt nyt emne under byplanudvalget:

“Skønnes en bygnings benyttelse forbundet med sundhedsfare eller brandfare, jf. § 75, stk. 1-5, kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at bygningen eller en del af denne benyttes til beboelse eller ophold for mennesker (kondemnering). Forbud kan omfatte beboede og ubeboede bygninger. Kommunalbestyrelsen fastsætter samtidig en frist for fraflytning og rydning af de pågældende boliger eller opholdsrum (§ 76)”. Selv om teksten nævner Kommunalbestyrelsen, foreslås kompetencen delegeret til forvaltningen. Det kan ikke føles helt trygt for de personer, som risikerer pludselig at blive sat på gaden - for eksempel fordi deres kommunale bolig er ramt af dårlig vedligeholdelse og skimmelsvamp….

Også i Børne- og skoleudvalget ser vi i Lokallisten en forstærket tendens til, at forvaltningen foreslås uforstyrret at kunne beslutte, f.eks.

“Tilpasning af pladser i eksisterende børnehuse”.

Uden forhåbentlig at fremstå overdrevent systemkritisk vil jeg foreslå borgerne, at de ser på forslagene og er med til at vurdere, om nogle af ajourføringerne risikerer at give forvaltningen for meget råderum. Forslagene til ændrede delegationsplaner behandles i Byrådet den 15. december.