Ny hæder tilskrives: Den forsvundne biskop

I den seneste udgave af det elektroniske nyhedsbrev fra Roskilde Domkirke skriver formidlingschef David Høyer om, hvordan en af de vigtige gamle biskopper, forsvandt fra historien.

"I 1806 afholdt domkirken en auktion. Væk skulle en masse gammelt inventar og løse genstande. Noget var vitterligt intet værd, mens andet ulykkeligvis blev bortsolgt og gik til grunde. Kirkens gamle krucifiks blev hugget til brænde, og biskop Niels Jakobsen (Ulfeldt)s gravsten i bronze fra 1395 blev smeltet om.

I den lange række af domkirkens middelalderlige biskopper vil navne som Absalon, Peder Sunesen, Peder Jensen Lodehat og Oluf Mortensen vække genklang hos mange.

Anderledes forholder det sig med Niels Jakobsen (Ulfeldt). Hans tid syntes dårligt at have sat sig spor i historien. Men ny forskning peger på, at Niels Jakobsen fortjener en større opmærksomhed.

Et træ fra 1386

I 2018 igangsatte domkirkens formidlingsfond en bygningsarkæologisk undersøgelse af domkirkens middelalderarkitektur ved Nationalmuseet. I den forbindelse blev der fundet to stykker træbjælker indmuret på loftet over Nordre Våbenhus. De to stykker er med meget stor sandsynlighed rester af et middelalderligt stillads, brugt ved opførelsen af våbenhuset.

Nordre Våbenhus tjente som indgang for kirkens præster, kannikkerne og er et af de fineste eksempler på sengotisk arkitektur i Danmark. Fordi biskop Oluf Mortensen opførte kirkens øvrige våbenhuse i 1400-tallets sidste halvdel, har man ment, at han nok også var bygherre her.

Men ved at studere årringene i bjælkerne kunne Nationalmuseet imidlertid afsløre, at stilladset var opført af tømmer fra et og samme træ, der blev fældet i vinteren 1386. Dermed må bygherren være Niels Jakobsen.

Hos paven i Avignon

Niels Jakobsen var ikke en ubetydelig skikkelse i 1300-tallet. Som kong Valdemar Atterdags nære rådgiver førte han vigtige forhandlinger med paven i Avignon.

Niels Jakobsens arbejde medvirkede til at Valdemar Atterdag fik så stor magt over den katolske kirke i Danmark, at man har kaldt den for en statskirke. Som tak for indsatsen skaffede kongen Niels Jakobsen tunge og indbringende embeder.

Niels Jakobsen blev med kongens hjælp først domprovst ved ærkebispesædet i Lund og siden biskop i Roskilde Domkirke.

Dette kom også datteren Margrete 1. til gode, da Niels Jakobsen med støtte og penge hjalp hende op på tronen.

Som tak for hjælpen fik Roskilde Domkirke igen magt over København. Måske er det med indtægterne fra København, at Niels Jakobsen i 1380erne gik i gang med at tilføre domkirken en fornyet pragt.

Domkirken havde på dette tidspunkt kun et eller måske to selvstændige kapeller, placeret på sydsiden og ingen våbenhuse. Dette forandres på så kort tid, at der fra Niels Jakobsens side må have foreligget en samlet plan. Først opførte han til sin begravelse Skt. Laurentii kapel. Derpå opførte han Nordre Våbenhus og Skt. Andreas kapel.

Solgt til omsmeltning

Desværre for Niels Jakobsen blev hans eftermæle bogstaveligt talt visket bort. Hans politiske betydning som Valdemar Atterdags nære rådgiver står i skyggen af hans efterfølger Peder Jensen Lodehat, der som Margrete 1.s rådgiver særligt huskes for at have begravet Margrete 1. i domkirken. De fysiske vidnesbyrd efter Niels Jakobsen er i dag næsten helt borte.

Efter reformationen i 1536 overtog Roskilde Kloster Skt. Andreas kapel, som derefter kun blev husket som Jomfruklosterets kapel. Skt. Laurentii kapel, og Niels Jakobsens grav forsvandt for at gøre plads til Christian 4.s kapel i 1613.

Hans gravsten blev solgt til omsmeltning, og nærmest for at føje spot til skade blev Niels Jakobsens våbenhus tilskrevet en anden biskop. Men fremover skal vi måske vænne os til at kalde Nordre Våbenhus for Niels Jakobsens våbenhus."