Øresund som nationalpark

Af Martin Lidegaard, MF (R) og Niels Paarup- Petersen, riksdagsmedlem, Centerpartiet

Vi har brug for en fælles dansk-svensk vision for Øresund!

Der er behov for en fælles front, så vi kan bevare og beskytte det naturrige hav, der støder op til vores lande. Øresund er et unikt natur- område med store værdier for både naturen, beboerne ved sundet og for turister. Men vi har ikke beskyttet Øresund ordentligt. Derfor er det nu tid til at etablere et beskyttet naturområde, som både kommuner og ngo'er tidligere har foreslået.

Øresund er et af verdens mest trafikerede farvande, og sundet har i længere tid været udsat for et stort pres, som truer både vand- kvaliteten og biodiversiteten. Samtidig er Øresund så specielt, fordi mødet mellem saltvandet fra Nordsøen og brakvandet fra Østersøen giver helt særlige forhold for dyrelivet. Der findes vigtige områder med ålegræs, sandbanker, muslingebanker, tangloppesamfund, stenrev og klippekyst.

Sagerne om spildevand i Øresund har gjort det klart, at havene omkring Danmark og Sverige stadig opfattes mere som skraldespand end som skøn natur. Mindst lige så slemt er det, at Danmark i årevis har tilladt sandsugning i Øresund med store negative konsekvenser for det unikke dyreliv.

Derudover har strædet en rig kulturhistorie, og byerne rundt om Øresund har i høj grad satset på bæredygtig udvikling. Hvis vi etablerer en form for marin nationalpark vil det også få stor betydning i en global sammenhæng. Når marinparken er etableret, vil de to lande sammen kunne søge om den højeste beskyttelse hos UNESCO som biosfæreområde. Det er en helt unik mulighed og noget vi bør satse på.

Fælles beslutningsforslag

Derfor fremlægger vi nu et fælles beslutningsforslag i både Folketinget og Rigsdagen om at gøre Øresund til et biosfæreområde, der vil gøre det muligt at afprøve bevarelse og bæredygtig udvikling på en ny måde. Naturen beskyttes, men mennesker skal være i stand til at leve og udvikle sig i de områder, så det f.eks. fortsat bliver muligt at sejle på Øresund eller bygge havvindmøller, når det ikke går ud over naturen eller den biologiske mangfoldighed.

Det betyder, at samfundet kan teste ny viden og praksis, når det drejer sig om en bæredygtig styring af forholdet mellem menneske og natur - og det kan give et helt nyt samspil mellem mennesker og natur, hvor vi lever med hinanden.

Sådan er det desværre ikke i dag. Der udledes for meget overløbspildevand fra både Danmark og Sverige, og selvom der nu er sagt stop for ny sandsugning i Øresund, løber de nuværende tilladelser helt frem til 2025.

Vi har allerede set konsekvenserne af sandsugningen ved Helsingør. Her er store arealer, der før fungerede som yngle- og standpladser for både muslinger og fisk blevet ødelagt. Dette har ført til en stærk nedgang af fisk og marsvin i de berørte områder, der før tilhørte de rigeste i Danmark og Sverige. Dermed har det også været til stor skade for fiskeriet.

Derfor bør vi også med det samme undersøge muligheden for at stoppe sandsugning, før de nuværende tilladelser udløber i 2025, for eksempel ved at tilbyde virksomheder alternative udvindingssteder som erstatning. Det vil kunne have en rigtig stor positivt betydning for naturområdet i Øresund. På samme måder må vi finde alle veje til at begrænse udledningen af spildevand.

Øresundsområdet har rigtig meget at byde på. Men det haster, hvis vi skal be- vare de unikke naturværdier i Øresund. Så lad os se at komme i gang.

Danmark og Sverige sammen!