Plejehjemsbrand gav ekstraregning

Foto: Mikkel Prytz