DEBAT: Fra verdensmål til implementering af klimaplan

267
267

Merete Them Kjølholm, Radikale Venstre, Formand Opgaveudvalg om FN's Verdensmål og Kultur- og Idrætsudvalget

I disse dage fejrer vi fem år for FN's Verdensmål, 17 konkrete og globale mål, som Danmark sammen med de øvrige 192 medlemslande i FN har forpligtet sig til at nå inden 2030. Alle 17 mål hænger sammen og fokuserer på bæredygtighed i et socialt, økonomisk og miljømæssigt perspektiv.

Målene er relevante globalt og lokalt – også i Allerød. Derfor ønskede Radikale Venstre ved konstitueringen efter kommunalvalget i 2017, at vi skulle nedsætte et opgaveudvalg om FN's Verdensmål, som skulle aflevere anbefalinger til Planstrategi 2019 samt til en ny Natur-, miljø- og klimapolitik. Arbejdet blev opstartet i udvalget i november 2018, og jeg blev formand.

Et opgaveudvalg er sammensat af både politikere, borgere, virksomheder og relevante fagpersoner. Jeg har oplevet et fantastisk engagement og ejerskab til opgaven fra alle deltagere i udvalget, som bl.a. har bestået af elever fra gymnasiet, medarbejdere fra Niras, PP møbler, Foreningen Grøn Guide, Rådet for bæredygtig udvikling, Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen, Gate 21, Teknologirådet, CONCITO og borgere med særlig viden eller interesse inden for området.

Opgaveudvalget har afleveret syv overordnede anbefalinger, hvori der indgår specifikke detaljerede anbefalinger til Allerød Kommune:

1) Lad FN's Verdensmål være udgangspunktet

2) Skab bæredygtige bygninger og byrum

3) Skab og understøt grøn mobilitet

4) Skab rammer for bæredygtig forbrug og dannelse

5) Træk naturen tæt på borgerne

6) Styrk naturen i det åbne land

7) Frem den grønne omstilling i forpligtende partnerskaber.

FN's Verdensmål er også blevet indarbejdet som reference i den nye vision for kommunen, hvor vi har fokus på fællesskaber, bæredygtighed og det innovative og nytænkende. Vi arbejder videre med at tænke verdensmålene ind i alle underliggende politikker og strategier .

Med afsæt i opgaveudvalgets arbejde blev Allerød Kommune i efteråret 2019, som en af 20 kommuner inviteret med i et dansk klimaprojekt – DK2020. Formålet er at sætte skub i implementeringen af Parisaftalens mål i Danmark og lave en ambitiøs klimaplan. Det er Realdania, der sammen med det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO, står bag DK2020.

Nu skal vi sikre, at vi får implementeret alle de ambitiøse planer i Allerød, og det har derfor været afgørende for Radikale Venstre, at der blev afsat midler til den grønne omstilling i budgettet allerede fra 2021. Beløbet øges i takt med, at vi skal implementere den kommende Natur-, Miljø og Klimapolitik samt klimaplanen. Det har også været vigtigt, at vi ikke øremærkede midlerne på forhånd, og i stedet har afsat en pulje. Det giver mulighed for at arbejde med de tiltag i anbefalingerne, som giver størst effekt samt tiltag, der eventuelt kan implementeres her og nu. (forkortet af red.)