Bakkens Hjerte skal bevares, men uden rotter, kolibakterier eller svamp!

Den 13. juni 2006 havde ledelsen og ansatte på Bakkens Hjerte indkaldt til møde for at informere os forældre om situationen for Bakkens Hjerte, en børne- og ungdomsklub i det nordlige Albertslund med 300 – 400 medlemmer.

Her blev der informeret om den aktuelle tilstand for klubben samt visioner for fremtiden.

Vi forældre vurderede det som en ærlig orientering fra de ansatte i institutionen.

Situationen er i korthed den, at Bakkens Hjerte er i en elendig fysisk stand og har de sidste år været udsat for rotteangreb, svamp, dårligt indeklima og senest lækage i kloaksystemet. Problemet med bygningens tilstand er erkendt fra kommunal side og beslutningstagere arbejder nu med forskellige løsningsmodeller.

Vi forældre, børn og unge samt ansatte mener, at en del af modellerne er uholdbare løsninger.

Et enigt forældremøde og forældreråd vedtog derfor, på baggrund af den aktuelle situation og orientering, at sammensætte en skrivelse til jer ansvarlige beslutningstagere, der forhåbentlig synliggør vores overvejelser og bekymringer for jer. Vi håber at vores bekymringer vil blive taget med i jeres overvejelser inden en endelig beslutning tages.

Mødet blev indledt af lederen af Bakkens Hjerte, som gennemgik den nuværende situation og der blev derefter diskuteret med bred deltagelse fra de fremmødte forældre.

I kort form vil vi i nedenstående gengive essensen af dialogen som beskriver vores bekymringer over den usikre fremtid Bakkens Hjerte går i møde.

Vi er af den overbevisning at Bakkens Hjerte bør videreføres i en ny bygning med en placering på Galgebakken eller i umiddelbar nærhed.

Vi forældre vil gerne fremhæve fem vigtige punkter i forhold til Bakkens Hjerte:

– Nærmiljøet

– Mangfoldighed i aktiviteter

– Personalegruppen

– Klubbens fysiske placering

– Medlemmerne

Vi mener, at det er af væsentlig betydning for en klub med 300 – 400 medlemmer, at den er placeret i omgivelser der kan rumme persontrafik, et vist lyd- og aktivitetsniveau.

Vi synes Galgebakken er yderst velegnet, da klubben på naturlig vis og næsten uproblematisk forsvinder i den almennyttige bebyggelse, der omgiver institutionen. Ligeledes mener vi, at det er vigtigt at størstedelen af klubbens medlemmer forsat kan bo i nærheden af Bakkens Hjerte, da det skaber større social aktivitet/tolerance medlemmer imellem og at de pga. den korte afstand til institutionen, kan skabe tættere relationer udenfor klubbens åbningstider.

Bevar Bakkens Hjerte på Galgebakken.

Overskriften beskriver ganske rammende den opfattelse vi som forældre har af klubbens tilbud til vores børn. Når man lige ser bort fra elefantdressur og elitært opdræt af Transsibirske hængemuler, mener vi at klubben repræsenterer en meget bred vifte af tilbud til vores børn.

Det siger sig selv at kun en institution af en vis størrelse har mulighed for at tilbyde den brede vifte af aktiviteter, som Bakkens Hjerte har. Det giver også de marginaliserede børn et rum til at udfolde sig i.

Det er derfor vores overbevisning at klubben ikke bør splittes op i mindre enheder.

Personalegruppens aldersmæssige sammensætning, store kompetenceområde, sociale omgang med medlemmerne, samt det høje pædagogiske niveau, skaber en dagligdag af tryghed og imødekommenhed for de børn og unge, der ligger vejen forbi institutionen.

Man føler sig altid velkommen i klubben og der hersker altid en god stemning.

Det er vores overbevisning at denne naturlighed ved personalediversiteten har en positiv indflydelse på vores børn.

Denne opfattelse af personalegruppens homogenitet understøttes af det faktum, at vi sjældent oplever fravær fra de ansattes side.

Sammenlignet med tilgængelige statistikker på det almene arbejdsmarkedet fortæller det os at den gode stemning blandt de ansatte giver færre sygedage. Det har en positiv afsmitning på institutionens dagligdag.

Personalegruppen har et stort pædagogisk spænd

I dag fungerer klubben i sammenhæng med det almennyttige boligareal, der omgiver institutionen. Det giver udslag i et minimum af hærværk institutionens bygninger. Og det er tryghedsskabende for os forældre, at der meget sjældent rapporteres om vold og uro i relation til klubben.

Klubbens placering i et boligområde med social rummelighed og overskud, absorberer ligeledes lettere det hærværk og den uorden der ofte følger i slipstrømmen af 400 unges selvrealisering. Det er derfor vores overbevisning at "balladen" er minimal omkring Bakkens Hjerte.

De få episoder der har direkte tilknytning til klubben, larmende adfærd, knallertkørsel og mindre festligheder på klubbens område, er overvejende løst i et samspil mellem klubbens medlemmer, personale og beboerne i nærområdet.

Derfor ligger klubben det rigtige sted, men i alt for nedslidte og sundhedsskadelige bygninger.

Vi forældre synes, at personalet gør et stor socialt arbejde med områdets unge.

I klubben er der plads til omsorg for børn fra alle sociale lag.

De mange hundrede medlemmer der færdes i klubben, udtrykker sig ganske klart om kvaliteterne ved klubben:

– Godt personale

– Søde voksne

– Klubben ligger et godt sted

– Samlingssted for alle vennerne

– Nr. 2 skole hvor man kan lære en masse

– God stemning og et rart sted at være

– Godt med mange aktiviteter man keder sig aldrig

– Klubben skal blive på Galgebakken

– Et fedt sted, en by i byen

– Godt med en stor klub hvor man altid kan finde venner.

Da vi som forældre er meget tilfredse med det pædagogiske og aktivitetsmæssige niveau i Bakkens Hjerte, må vi på det kraftigste tage afstand fra at vores børn dagligt bevæger sig rundt i bygninger af så dårlig sundhedsmæssig stand, som tilfældet er med Bakkens Hjerte.

Det er simpelthen ikke tilfredsstillende, at konstatere rotteangreb, kloakoversvømmelser m.m. kun stoppes med sporadiske pletreparationer.

Vi er blevet informeret om, at vedligeholdelsen for Bakkens Hjerte i 2005 var på knapt 98.000 kroner, og det er kun den del kommunen har betalt, D.d. for 2006 er udgiften for vedligeholdelse/reparation oppe på 145.000 kroner!

Når man så samtidigt hører at medlemmerne ofte kun kan opholde sig i kælderlokalerne i omkring en halv time ad gangen, for ikke at få hovedpine er der noget ravruskende galt med prioriteringerne.

Man vælger altså fra kommunal side, at pletreparere og symptombehandle frem for, at tage en beslutning der ville have positive konsekvenser mange år frem i tiden og sikre et sundt miljø for vores mange børn og unge.

Den rigtige konklusion er, at bygge en ny tidssvarende og moderne rentabel institution "on location". Et hus til de 300-400 børn og unge der har deres daglige gang i Bakkens Hjerte.

Når dette er sagt, er vi som forældre og vælgere, ganske klar over de rutiner og demokratiske spilleregler med fordelingsprincipper og konsensusdiplomati, I som politikere er underlagt.

Vi ved godt at det ikke altid er nemt at træffe de rigtige og kloge beslutninger.

Derfor skal I beslutningstagere også vide, at vi som forældre meget gerne stiller ekspertisen vedrørende vores børn og unge til jeres rådighed.

Det eneste I behøver at gøre, er at kontakte os.

På vegne af fremmødte forældre og forældrerådet på Bakkens Hjerte

Annemarie Gunvig og Steen Kirkegaard Erichsen

Henholdsvis formand og medlem af forældreråd i Bakkens Hjerte